Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Úhrada nákladov a strát pri výskyte chorôb zvierat

 1. Chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami pri výskyte niektorých chorôb zvierat.
 2. Odškodnenia sa môže vyplatiť, ak prevencia, kontrola a eradikácia vyššie uvedených chorôb zvierat je súčasťou verejného programu, núdzových opatrení a iných opatrení v súlade s čl. 26 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2472.
 3. V súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2472, pokiaľ ide o choroby zvierat, pomoc sa poskytne v súvislosti s chorobami zvierat uvedenými v zozname chorôb zvierat, ktorý sa uvádza v čl. 5 ods. 1 nariadenia 2016/429, v zozname zoonóz stanovených v prílohe III k nariadeniu EP a Rady (EÚ) 2021/690 alebo v zozname chorôb a infekcií zvierat z Kódexu zdravia suchozemských zvierat vypracovaného Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (WOAH). Pomoc možno poskytnúť aj v súvislosti s objavujúcimi sa chorobami, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429. Odškodnenie sa môže týkať aj inváznych nepôvodných druhov v zmysle vymedzenia v čl. 3 bod 3 a 4 nariadenia EP a Rady (EÚ) 1143/2014.
 4. Pri výskyte chorôb zvierat kategórie A sa postupuje v súlade s národnými pohotovostnými plánmi pre prípad podozrenia a výskytu týchto chorôb. Národné pohotovostné plány, eradikačné programy a kontrolné programy sú verejnosti sprístupnené na webovej stránke ŠVPS SR.
 5. Chovateľ je povinný dodržiavať postupy na kontrolu chorôb zvierat, najmä opatrenia biologickej bezpečnosti, aj pred zistením choroby zvierat.
 6. Chovateľ je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu zvierat.
 7. Veterinárne opatrenia pre chovateľov pri podozrení a pri potvrdení choroby zvierat, príp. zoonózy, nariaďuje miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej „RVPS“).
 8. Chovateľ je povinný postupovať v súlade s nariadenými opatreniami na kontrolu chorôb zvierat za účelom zabránenia ďalšiemu šíreniu danej choroby.
 9. Ak chovateľ dodržal všetky povinnosti, následne splnil nariadené opatrenia a následkom týchto opatrení pri kontrole choroby zvierat vznikli chovateľovi náklady a straty, môže požiadať o úhradu týchto nákladov a strát.
 10. Žiadosť sa podáva na základe výzvy zverejnenej na webom sídle PPA. Podmienky poskytnutia pomoci (dotácie) budú ustanovené v schéme štátnej pomoci a vo výzve.
 11. V súlade s čl. § 52a zákona č. 39/2007 Z. z. – ak je podmienkou poskytnutia dotácie, štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov, aby chovateľ zvierat priebežne preukazoval plnenie opatrení nariadených orgánom veterinárnej správy, preukazuje chovateľ zvierat plnenie týchto opatrení potvrdením o priebežnom plnení nariadených opatrení; toto potvrdenie vydáva na žiadosť chovateľa zvierat orgán veterinárnej správy, ktorý tieto opatrenia nariadil.

Legislatíva

 • Zákon č. 277/2023 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

Nové schémy štátnej pomoci sú v príprave, k postupu samotnej refundácie a v prípade potreby podrobnejších informácií – žiadateľ sa obráti na:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • Telefón: +421 2 59 266 114 (vrátnica)
 • Telefón: +421 2 59 266 111 (tel. ústredňa)
 • E-mail: info@land.gov.sk
 • Zodpovedný útvar: Odbor živočíšnej výroby
 • Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.