Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Veterinárne podmienky vstupu koní pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenska z dôvodu výnimočnej situácie

aktualizované dňa 11.3.2022

Štátna veterinárna apotravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) stanovuje z dôvodu výnimočnej situácie na Ukrajine podmienky vstupu pre kone pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky.

Vstup koní na územie Slovenskej republiky je možný cez hraničný priechod Vyšné Nemecké, kde budú zvieratá podrobené veterinárnej kontrole inšpektormi Hraničnej kontrolnej stanice (HKS) Vyšné Nemecké. HKS je potrebné vopred informovať opresune koní prostredníctvom HIS.VysneNemecke@svps.sk.

Pri vstupe na územie Slovenska bude inšpektormi HKS poskytnutý majiteľom zvierat dokument „Prehlásenie majiteľa“, vktorom je potrebné vyplniť základné údaje omajiteľovi zvierat, základná identifikácia zvierat aadresa miesta určenia, kam zvieratá smerujú akde bude prebiehať následná karanténa zvierat.

Takýto vyplnený dokument bude inšpektormi HKS zaslaný miestne kompetentnej Regionálnej veterinárnej apotravinovej správe v mieste určenia/ karantény v rámci Slovenska.

Za účelom ochrany územia Slovenskej republiky pred zavlečením niektorých nebezpečných nákaz sú osoby zodpovedné za kone pôvodom z Ukrajiny povinné kontaktovať miestne kompetentnú Regionálnu veterinárnu apotravinovú správu (RVPS), aby oznámili adresu miesta ustajnenia koní vrámci Slovenska a v súčinnosti sňou splnili nasledujúce požiadavky:

 • umiestnili kone bezprostredne po vstupe na územie Slovenskej republiky do 30-dňovej karantény na hospodárstve v mieste určenia (karanténou sa rozumie priestor v rámci hospodárstva, ktorý je miestne a prevádzkovo oddelený od ostatných zvierat a zároveň, že zviera je pod stálym dohľadom majiteľa/inej osoby);
 • zaistili v priebehu karantény pravidelnú, každodennú kontrolu zdravotného stavu koní a viedli o tejto kontrole záznam;
 • zaistili do 72 hodín po ustajnení klinické vyšetrenie zvierat súkromným veterinárnym lekárom za účelom zistenia, či kôň nevykazuje klinické príznaky infekčných ochorení;
 • predložili miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej apotravinovej správe dokumenty preukazujúce pôvod a zdravotný štatút koní, ak sú k dispozícii;
 • zaistili identifikáciu koňa podľa platných právnych predpisov; v prípadoch, keď nie je zaistená identifikácia koňa, vykoná sa čipovanie;
 • zaistili najskôr na 14. deň a najneskôr 21. deň karantény odber vzorky krvi ajej vyšetrenie na infekčnú anémiu koní, sopľavku a žrebčiu nákazu vŠtátnom veterinárnom ústave; pred odberom vzorky musí byť kôň identifikovaný;
 • zaistili medzi 27. - 30. dňom karantény opätovné klinické vyšetrenie zvieraťa súkromným veterinárnym lekárom. Ak zviera nebude vykazovať klinické príznaky infekčných ochorení a výsledky vykonaných vyšetrení budú vyhovujúce, bude karanténa ukončená. O ukončení karantény rozhoduje miestne príslušná Regionálna veterinárna apotravinová správa;
 • zaistili, aby kôň nebol v priebehu karantény použitý na plemenitbu;
 • vykonali pred ukončením karantény registráciu koňa v databáze CEHZ na účely jeho evidencia; to neplatí pre kone, ktorých pobyt v Slovenskej republike bude iba dočasný.

V prípade, že sa u koňa počas doby karantény prejavia príznaky infekčného ochorenia, je majiteľ/iná osoba povinná bezodkladne zaistiť vyšetrenie zvieraťa súkromným veterinárnym lekárom, alebo informovať Regionálnu veterinárnu apotravinovú správu.

Vprípade potvrdenia výskytu infekčného ochorenia u koňa môže byť za účelom ochrany územia Slovenskej republiky pred zavlečením niektorých nebezpečných nákaz zviera nútene utratené.

Zoznam a kontakty na RVPS nájdete tu.

ŠVPS SR umožní tranzitný presun koní cez slovensko-ukrajinskú hranicu v prípade miesta určenia v inom členskom štáte iba v prípade, že bude vopred informovaná kompetentnou veterinárnou autoritou konkrétneho členského štátu, že povoľujú takýmto zvieratám vstup do svojej krajiny. Takéto prípady a náležité podmienky presunu bude riešiť ŠVPS SR individuálne.

Vprípade potreby je možné kontaktovať aj priamo ŠVPS SR prostredníctvom pets.ua@svps.sk .
Veterinary conditions for the entry of horses originating in Ukraine into the territory of Slovakia due to the exceptional situation

Due to the exceptional situation in Ukraine, the State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic (SVFA SR) sets the conditions of entry for horses originating in Ukraine into the territory of the Slovak Republic.

The entry of horses into the territory of the Slovak Republic is possible through the Vyšné Nemecké border crossing, where the animals will be subjected to a veterinary inspection by inspectors of the Border Control Post Vyšné Nemecké (BCP). BCP must be informed in advance about the transport of horses via HIS.VysneNemecke@svps.sk.

Upon entering the territory of Slovakia, BCP inspectors will provide the animal owner with a document "Owner's Declaration", in which it is necessary to fill in basic information about the animal owner, basic animal identification and address of place of destination where the animals are traveling and where the quarantine of the animals will take place.

Such a completed document will be sent by the BCP inspectors to the locally competent District Veterinary and Food Administration (DVFA) at the place of destination/ quarantine of animals within Slovakia.

In order to protect the territory of the Slovak Republic from the introduction of certain dangerous diseases, persons responsible for horses originating in Ukraine are obliged to contact the locally competent DVFA, to communicate the address of the horses housing within Slovakia and comply with the following requirements:

 • place horses immediately after entering the territory of the Slovak Republic in a 30-day quarantine on the holding at the place of destination (quarantine means a space within the holding which is locally and operationally separated from other animals and at the same time that the animal is under the constant supervision of the owner / other person);
 • ensure a regular, daily inspection of the health status of the horses during quarantine and keep a record of such inspection;
 • arrange for a clinical examination of the animals by a private veterinarian within 72 hours of housing to determine whether the horses are showing clinical signs of infectious diseases;
 • submit to locally competent District Veterinary and Food Administration documents proving the origin and health status of the horses, if available;
 • ensure the identification of the horses in accordance with applicable legislation; in cases where the identification of the horses is not ensured, chipping shall be performed;
 • arrange for blood sampling and testing for equine infectious anemia, glanders and dourine at the State Veterinary Institute at the earliest on day 14 and at the latest on day 21 of the quarantine; the horse must be identified before sampling;
 •  ensure a clinical re-examination of the animal by a private veterinarian between the 27th and 30th day of quarantine. If the animals do not show clinical signs of infectious diseases and the results of the tests are satisfactory, the quarantine will be terminated. The locally relevant District Veterinary and Food Administration decides on the end of the quarantine;
 • ensure that the horses are not used for breeding during quarantine;
 • register the horses in the CEHZ database for the purpose of its registration before the end of the quarantine; this does not apply to horses whose stay in the Slovak Republic will be only temporary.

If the horse shows signs of an infectious disease during the quarantine period, the owner / other person is obliged to immediately arrange for the animal to be examined by a private veterinarian or to inform the District Veterinary and Food Administration.

In the case of confirmation of the occurrence of an infectious disease in a horse, the animal may be forcibly euthanized in order to protect the territory of the Slovak Republic from the introduction of certain dangerous diseases.

List and contacts on DVFA can be found here.

SVFA SR will allow the transit movement of horses through the Slovak-Ukrainian border in case of place of destination in another Member State only if informed in advance by the competent veterinary authority of a particular Member State that they allow such animals to enter their country. Such cases and appropriate conditions of transport will be resolved by the SVFA SR individually.

If necessary, it is also possible to contact the SVFA SR directly via pets.ua@svps.sk .