Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

Jedná sa o výskyt nákazy u labute veľkej (Cygnus olor) z vodnej plochy Veľký Draždiak, Bratislava.

Dňa 13.01.2021 bola veterinárnym inšpektorom RVPS Bratislava–mesto zaslaná na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len „NRL“) uhynutá labuť, ktorá bola nájdená na Veľkom Draždiaku v Bratislave–Petržalke. Pred úhynom labuť vykazovala nervové príznaky. Dňa 15.01.2021 NRL protokolom o vyšetrení číslo: 3061/2021 potvrdilo vo vzorke predmetnej labute vírus vtáčej chrípky. Následne metódou sekvenačnej analýzy bolo zistené, že sa jedná o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N5, ktorý súčasne cirkuluje u vtáctva v Európe.

Na základe uvedeného RVPS Bratislava–mesto prijala vyššie opatrenia v zmysle platných predpisov., o.i. ( pre miestny úrad Bratislava-Petržalka, resp. pre chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí)
 • Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.
  • Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  • a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  • b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
  • c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • d. oznamovať na RVPS Bratislava–mesto akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
   - pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
   - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
   - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
   - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
 • Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva.
 • Oznamovať výskyt uhynutých vtákov RVPS Bratislava–mesto (ktorá následne rozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom odstránení kadáverov.
 • O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.


Zákazy uplatňované v monitorovacej oblasti:

1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich produktov z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Bratislava–mesto,
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach,
3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Bratislava–mesto


Súradnice nálezu labute : GPS: 48.1049, 17.1103
AI

AI