Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny v roku 2021 v Slovenskej republikeNárodné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 20.4.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v drobnochove hydiny. Následne dňa 21.4.2021 sekvenáciou potvrdený kmeň H5N1 ktorý je veľmi podobný tým, ktoré momentálne cirkulujú v Európe. Uvedený serotyp prejavuje vysokú virulenciu , čo sa prejavuje masívnym úhynom.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny ( drobnochovateľ) – kury domácej v obci Malinovo okr. Senec .

V chove pôvodne chovaných 6 kusov , úhyn 2 nosníc 14.4.2021, následne úhyn ďalších dvoch nosní, Nosnice boli apatické, prejavili zníženú aktivitu, znížený príjem krmiva, celkovú slabosť a mali hnačku.
Ku dňu 21.4.2021 uhynuli aj ostatné 2 nosnice, Kadávery boli neškodne odstránené , prebehla predbežná dezinfekcia celého chovného priestoru chlórovým vápnom a kurník bol spálený.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy ( opatrenia na kontrolu moru hydiny), vykonala epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa aj vzhľadom na lokalizáciu obce v bezprostrednej blízkosti vodných tokov a nálezov pozitívnych voľne žijúcich vtákov na vtáčiu chrípku v predchádzajúcom období predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

3 km ochranné pásmo

Okres Senec: Malinovo, Zálesie, Most pri Bratislave

10 km ochranné pásmo:

Okres Senec: Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Rovinka, Dunajská Lužná , Miloslavov, Vlky, Nová Dedinka, Tureň, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Tomášov, Hrubý Šúr
Okres Dunajská Streda: Janíky, Čakany, Štvrtok na Ostrove
Bratislava – m.č.: Vajnory, Podunajské Biskupice, Ružinov