Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny v roku 2021 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa  19.11.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N1 v Slovenskej republike v chove hydiny.

Choroba bola zistená  v súkromnom chove dospelej hydiny ( drobnochovateľ nosníc )  – kury domácej v Dunajskej Strede .

V chove  kde bolo chovaných 11 nosníc a 3 kohúty bol  pozorovaný náhly zvýšený úhyn 3 nosníc a 1 kohúta.  Následne v krátkom časovom období uhynula aj ostatná hydina v chove ( bez pozorovaných  klinických príznakov)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda  postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy
( opatrenia na kontrolu moru hydiny),  vykonala epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy.

Predbežným šetrením sa  predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dunajskej Strede   nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

3 km ochranné pásmo

Dunajská Streda, Veľké Blahovo, Vydrany, Malé Dvorník

10 km ochranné pásmo:

Okres: Dunajská Streda: Veľké Dvorníky, Jahodná, Dunajský Klátov, Kútniky, Povoda, Padáň, Dolný Bar, Mad, Vrakúň, Horná Potôň, Michal na Ostrove, Lúč na Ostrove, Holice, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany.