Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdené prvé štyri výskyty aviárnej influenzy (AI) v roku 2022 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 7.1.2022 prvé výskyty vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2022. Pretrvávajúca epizoócia v jesennej a zimnej sezóne 2021/2022 sa aktuálne vyskytuje na území viacerých členských štátov EÚ a súvisí s migráciou voľne žijúcich vtákov, z ktorých niektoré druhy zimujú v našich geografických oblastiach.

V závere roka 2021 a začiatkom roka 2022 boli hlásené úhyny labutí v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky v katastrálnom území obcí/miest:

  • Dvory nad Žitavou, vodná plocha Štrkovisko 4, GPS nálezu: 48.0184, 18.2541
  • Bánov, Štrkovisko Záhon, GPS nálezu: 48.0531, 18.2208
  • Nové Zámky, vodná plocha Veľká Ragoňa, GPS nálezu: 47.9529, 18.2108

Národné referenčné laboratórium pre aviárnu influenzu vo Veterinárnom ústave Zvolen potvrdilo subtyp H5N1.

Dňa 7.1.2022 bol oznámený 4. výskyt tejto nákazy v roku 2022. Jednalo sa o nález uhynutej labute v lokalite Malé Leváre, rekreačná oblasť Rudava-jazero v okrese Malacky, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senec, GPS nálezu: 48.4947, 16.9578.

Národné referenčné laboratórium pre aviárnu influenzu vo Veterinárnom ústave Zvolen potvrdilo subtyp H5N1.

Príslušné kompetentné veterinárne autority nariadili veterinárne opatrenia v prípade potvrdenia nákazy, s cieľom zabrániť jej šíreniu. Tieto sa vzťahujú na chovateľov hydiny a držiteľov vtákov chovaných v zajatí (komerčných aj drobnochovateľov), orgány samosprávy, užívateľov poľovníckych revírov.

Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov, a iných vtákov chovaných v zajatí, zabezpečenie opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a vtákov chovaných v zajatí, zamedzenie priamych a nepriamych kontaktov domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi, sledovanie zdravotného stavu a oznamovanie príznakov nasvedčujúcich vtáčej chrípke (pokles príjmu krmiva, vody, pokles znášky, zvýšený úhyn, atď.), vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, oznamovať výskyt uhynutých vtákov, zákazy premiestňovania hydiny a vtákov držaných v zajatí z monitorovacích oblastí bez súhlasu príslušnej RVPS, zákazy zhromažďovania hydiny a vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, výstavách, trhoch a iných podujatiach, zákaz manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS atď.