Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Zatúlané zvieratá

Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ) je online systém, ktorý umožňuje zaznamenávať a evidovať odchytené a túlavé zvieratá. Hlavným cieľom je pomôcť pri hľadaní majiteľov zvierat a uľahčiť proces ich návratu domov.

Platforma je určená pre

 • Verejnosť
 • Osoby schválené na odchyt túlavých zvierat
 • Karanténne stanice a útulky
 • Obce

Pokiaľ je zviera odchytené, je zaregistrované do ROTZ kde sú vedené všetky potrebné informácie, vrátene fotky, čísla čipu a adresy karanténnej stanice/útulku, kde sa zviera nachádza. Zároveň legislatíva zjednodušila podmienky pre adoptovanie zvieraťa.

Adaptávanie zvierat bola zjednodušená a lehota na adoptáciu sa skrátila na tri mesiace. Zároveň boli zavedené prísnejšie pravidlá, aby sa zabránilo týraniu alebo neopodstatnenému zabíjaniu zvierat.

Čo je túlavé zviera

 • Túlavé zviera je zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
 • Môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti a života druhých zvierat, ale aj ľudí. Preto je potrebné, aby túlavé zvieratá odchytávali iba osoby na to schválené ( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z.).

Verejnosť

Čo mám robiť ak stretnem túlavé zviera

 • Túlavé zvieratá nekŕmte
 • Kontaktujte obec, na ktorej území sa túlavé zviera nachádza.
 • Každá obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osoby na to schválenej (§ 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.).

Adopcia odchytených zvierat

ROTZ môže pomôcť aj k urýchleniu adopcie odchytených zvierat. Prezrite si zvieratá registrované v ROTZ a pokiaľ vám nejaké padne do oka, kontaktujte obec, v ktorej bolo zviera odchytené, prípadne karanténnu stanicu/útulok, v ktorej sa zviera nachádza a určite sa na adopcií dohodnete. (Zviera je možné adoptovať po uplynutí 45 dní od odchytenia – § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z., zmena v zákone č. 272/2021 Z.z.)

Strata zvieraťa

Pokiaľ ste stratili svoje zvieratko, skúste hľadať v Register odchytených a túlavých zvierat

Osoby schválené na odchyt túlavých zvierat

Túlavé zvieratá môžu bezprostredne ohroziť zdravie a život človeka tým, že ho napadnú, môžu roznášať aj rôzne nebezpečné a smrteľné ochorenia ako je napr. besnota, preto je potrebné zabezpečovať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. Odchyt túlavých zvierat je povinná zabezpečiť obec prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat (ďalej len „OSOTZ“) ( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Obec môže vykonávať odchyt túlavých zvierat prostredníctvom vlastnej OSOTZ alebo uzatvorením zmluvy s OSOTZ.

Zákon č. 184/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmenil pravidlá odchytu zvierat.

V zmysle § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je postačujúce absolvovať školenie zamerané na odchyt túlavých zvierat, je potrebné sa podrobiť procesu schvaľovania, teda podať žiadosť o vydanie rozhodnutia pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

Rozhodnutie pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (§ 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení).

Aké dokumenty treba k žiadosti priložiť?

 • a) kópia osvedčenia na odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilej osoby, ktorej prostredníctvom sa odchyt túlavých zvierat vykoná,
 • b) kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb,
 • c) kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnu stanicou a útulkom pre zvieratá, ak žiadateľ neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá,
 • d) kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat alebo kópia zmluvy s prepravcom zvierat o preprave odchytených túlavých zvierat,
 • e) čestné vyhlásenie, že žiadateľ je držiteľom čítacieho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,
 • f) čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu na internet,
 • g) vypracovaný štandardizovaný postup operácií, ktorý obsahuje:
  • 1. zoznam zariadení, pomôcok a postupov, ktoré sa používajú pri odchyte túlavých zvierat, a povinnosti osôb poskytujúcich súčinnosť odborne spôsobilej osobe na odchyt túlavých zvierat,
  • 2. opatrenia pri neočakávaných a naliehavých situáciách,
  • 3. spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi,
  • 4. kontaktné údaje:
   • 4a. osoby, ktorá vykonáva zaznamenávanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat,
   • 4b. osoby, ktorá pred odchytom túlavých zvierat overuje voľné kapacity na ich umiestnenie v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá,
   • 4c. veterinárneho lekára, prepravcu, karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, s ktorými má osoba schválená na odchyt túlavých zvierat uzatvorenú zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.
 • i) správny poplatok vo výške 100 eur (eKolok, platba na účet)

Karanténne stanice a útulky

V zmysle § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Osobu na na odchyt túlavých zvierat schvaľuje Štátna veterinárna a potravinová správa.

V zmysle § 22 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. je karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.

V zmysle § 22 ods. 16 zákona č. 39/2007 Z. z. Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku, označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť. Tieto údaje je tiež dôležité zadať aj do ROTZ.

ŠVPS SR upozorňuje aj na ustanovenie § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. (Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.), z ktorého vyplýva, že odchytené túlavé zviera je možné adoptovať alebo previesť vlastníctvo až po troch mesiacoch od odchytu resp. od umiestnenia do karanténnej stanice. Táto lehota bola oproti pôvodnému zneniu zákona skrátená o 9 mesiacov.

V súčasnosti je lehota tri mesiace. Táto lehota je z toho dôvodu, aby sa pôvodný majiteľ mohol dopátrať k svojmu zvieraťu a nevznikali tak zbytočné problémy a prieťahy. Po uplynutí lehoty troch mesiacov sa zviera automaticky stáva majetkom obce, v ktorej bolo zviera odchytené.

Je na rozhodnutí obce, kde zviera umiestni alebo či ho vyhlási za prebytočný majetok a zviera daruje alebo predá vhodnému majiteľovi (útulku, karanténnej stanici, občianskemu združeniu, fyzickej osobe,…).

V neposlednom rade ŠVPS SR upozorňuje a zdôrazňuje, že všetky karanténne stanice a útulky musia byť schválené na túto činnosť. Nie je možné prevádzkovať karanténnu stanicu/útulok bez vydaného rozhodnutia o schválení. Teda všetky zariadenia, ale aj fyzické osoby, ktoré zhromažďujú zvieratá s neznámym zdravotným štatútom, musia byť schválené ako karanténna stanica. Všetky zariadenia, ale aj fyzické osoby, ktoré držia odchytené túlavé zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici, zvierat, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitného predpisu, a nechcených zvierat musia byť schválené ako útulok pre zvieratá.

Rozhodnutie o schválení karanténnej stanice/útulku vydáva miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

Obce

Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat (ďalej len „OSOTZ“)( § 22 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Obec môže vykonávať odchyt túlavých zvierat prostredníctvom vlastnej OSOTZ alebo uzatvorením zmluvy s OSOTZ.

Obec sa po troch mesiacoch stáva majiteľom odchyteného túlavého zvieraťa (§ 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z.). Teda obec má povinnosť zabezpečiť starostlivosť a umiestnenie zvieraťa po odchytení zvieraťa.

Až po troch mesiacoch ako je zviera odchytené môže obec vyhlásiť zviera za nepotrebný majetok a zviera predať alebo darovať.

Obec má prístup do Register odchytených a túlavých zvierat s prehľadom odchytených túlavých zvierat v jej katastrálnom území.majiteľa zvieraťa.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.