Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

VŽP, Rezíduá, Monitoringy, Farmácia, Krmivá

aktualizované dňa 25.10.2022

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty

Orgánom úradnej kontroly nad dodržiavaním požiadaviek pri manipulácii a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „VŽP“) a odvodených produktov sú v Slovenskej republike Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) a Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS). Oblasť VŽP a odvodených produktov má vlastnú legislatívu. Na VŽP sa nevzťahuje legislatíva na odpady. Viac informácii

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa zákona 1069/2009 a nariadení Európskeho spoločenstva a Rady. ...

Rezíduá a monitoringy

Orgánom úradnej kontroly v oblasti rezíduí látok s anabolickým účinkom a nepovolených látok, veterinárnych liekov, látok, ktoré môžu byť použité na veterinárne účely a kontaminantov a ich monitoringu je ŠVPS SR. Nadriadeným orgánom ŠVPS SR je MPRV SR. ŠVPS SR ako kompetentná autorita v tejto oblasti v priebehu roka zabezpečuje riešenie úloh vyplývajúcich z praktického uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Viac informácii

Farmácia

V Slovenskej republike je farmaceutický dozor zabezpečovaný orgánmi veterinárnej starostlivosti, a to Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami a Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Orgány veterinárnej starostlivosti podliehajú Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Viac informácii

Krmivá

V Slovenskej republike je kontrola krmív zabezpečovaná orgánmi veterinárnej starostlivosti, a to Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami a Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Orgány veterinárnej starostlivosti podliehajú Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Kontrola krmív je zabezpečovaná aj Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.   Viac informácii