Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Súčasná situácia na Slovensku ohľadom aviárnej influenzy ku dňu 26. januára 2007

aktualizované dňa 11.6.2021

Situácia v Slovenskej republike

 

V Slovenskej republike od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 bolo vyšetrených 1769 voľne žijúcich vtákov a 494 vzoriek  hydiny na aviárnu influenzu. Výsledky a prehľad vyšetrení sú uvedené v tabuľke č.1.

V tomto roku pokračuje monitoring vtáčej chrípky podľa Plánu prieskumu aviárnej influenzy  u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2007, v ktorom je naplánovaný odber 1560 vzoriek od voľne žijúcich vtákov (z toho v rámci pasívneho pozorovania 1500 a v rámci aktívneho pozorovania 60) a 2195 vzoriek od hydiny chovaných na komerčné účely.

V súčasnosti platia nasledovné Mimoriadne núdzové opatrenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ohľadom aviárnej ifnluenzy:

 

  • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 4373/2005 ohľadom zvýšenia biologickej bezpečnosti v chovoch hydiny s platnosťou a účinnosťou od 28. 10. 2005.

  • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 2643/2006, týkajúcve sa konania výstav, výkonnostných skúšok, súťaží, pretekov a sústreďovanie hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov v rámci Slovenskej republiky a zo zahraničia s platnosťou od 25. septembra 2006.

  • Mimoriadne núdzové opatrenie č. k. mno 2344/2006, v ktorom sú určené podmienky lovu na pernatú  poľovnú zver za účelom monitoringu vo vzťahu k nákazovej situácii vo výskyte aviárnej influenzy s platnosťou od 22. augusta 2006.

 

Situácia v EU

V Maďarsku dňa 21. januára 2007 vzniklo podozrenie na vtáčiu chrípku na farme husí v regióne Csongrád, na ktorej sa nachádza 3298 husí. V spomínanom chove 21. januára 2007 bol pozorovaný hromadný úhyn husí, následne veterinárne autority nariadili odber vzoriek na vyšetrenie a bolo nariadené všetky vtáky v chove usmrtiť s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. Na spomínanej farme dňa 24. 1. 2007 bol potvrdený výskyt vysokopatogénneho kmeňa vírusu aviárnej influenzy H5.

Na predmetné miesto výskytu ako aj 3 km pásmo okolo ohniska nákazy a 10 km pásmo pozorovania sa vzťahujú prísne ochranné opatrenia na zabránenie rozšírenia aviárnej influenzy, vrátane obchodovania s komoditami ktoré by mohli predstavovať riziko rozšírenia AI.

 

V súvislosti s touto situáciou Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky poslala dňa 25. januára 2007 všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam a krajským veterinárnym a potravinovým správam nasledovný pokyn:

 

 Z dôvodu výskytu vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na farme husí v Maďarsku ŠVPS SR žiada všetky krajské veterinárne a potravinové správy a regionálne veterinárne a potravinové správy, aby:

  • v rámci porád so súkromnými veterinárnymi lekármi informovali zúčastnených o situácii a oboznámili ich s aktuálnym  Pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy;

  • inšpektori zdravia zvierat oboznámili na poradách ostatných pracovníkov KVPS a RVPS s aktuálnym Pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy a so súčasne platnou európskou legislatívou;

  • skontrolovali ochranné pomôcky a vybavenosť jednotlivých RVPS v súlade s Pohotovostným plánom pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na Slovensku,

  • vykonali kontroly dodržiavania ochranných opatrení v chovoch hydiny v súlade s Mimoriadnym núdzovým opatrením 4373/2005.
     

 V ostatných členských štátoch EU nie je v súčasnosti podozrenie na výskyt vtáčej chrípky .

 

Tabuľka č. 1 – prehľad vzoriek vyšetrených na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky za rok 2006

druh zvierat

kategória

počet vzoriek

hrabavá hydina

brojler

40

 

nosnica

199

 

mládka

6

 

bez označenia

84

vodná hydina

kačka domáca

54

 

hus domáca

14

morky

morky

3

farmová hydina

perlička

2

 

prepelica

1

 

jarabica

2

 

kačica divá

2

 

bažant

1

 

pštros

49

 

holub

13

okrasné zvieratá

andulka, papagáj

24

voľne žijúce vtáky

 

1769

cicavce

mačky, netopier

8

spolu

 

2271

 

V SR  boli v roku 2006 zaznamenané 2 pozitívne prípady AI u voľne žijúceho vtáctva v mesiaci február 2006 ( potápač biely, sokol sťahovavý).  Od tohto obdobia neevidujeme žiadne pozitívne výsledky vyšetrení na AI.