Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre mestá a obce ohľadne postupu pri odchyte túlavých zvierat

aktualizované dňa 11.6.2021

 

      V reakcii na medializované prípady údajného nelegálneho odchytu psov v niektorých lokalitách Slovenskej republiky Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje mestá a obce, ako postupovať v prípade, ak si odchyt túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice objednajú u špecializovaného subjektu (ďalej len „subjekt“).

 

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.
Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno–právne dôsledky.
Školenia pre osoby, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc, organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“), Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat sa nachádza na internetovej stránke IVVL v Košiciach (http://www.ivvl.sk/ozz/zoznam_ozz.pdf).

Je veľmi dôležité, aby si obce pri objednávaní odchytových služieb preverili:

  • či je subjekt, s ktorým sa chystajú uzatvoriť zmluvu na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, držiteľom osvedčenia vydaného IVVL (či sa meno fyzickej alebo právnickej osoby nachádza na zozname vedenom IVVL),

  • či je daný subjekt schopný umiestniť odchytené zvieratá do útulku alebo karanténnej stanice tak, ako mu to ukladá zákon. Odporúčame žiadať od subjektu kontakty na karanténne stanice alebo útulky, do ktorých budú odchytené zvieratá umiestňované. Je to potrebné aj z dôvodu, aby v prípade otázok majiteľov zabehnutých zvierat o pohybe svojich zvierat vedela obec uviesť adresu zariadenia, kde boli odchytené zvieratá umiestnené. Obec by mala mať doklad o počte odchytených zvierat, pričom počet jedincov odchytených v obci a zvierat umiestnených v karanténnych staniciach a útulkoch musí byť rovnaký,

  • odporúčame tiež oznamovať alebo vyhlasovať v obci dátum a čas odchytu, aby si majitelia zvierat mohli svoje zvieratá zabezpečiť pred ich odchytom,

  • odporúčame tiež oznámiť dátum a čas plánovaného odchytu túlavých a zabehnutých zvierat aj na miestne a vecne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (možnosť prípadnej kontroly subjektu, ktorý vykonáva odchyt)