Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výsledky analýz PCB látok v potravinách v kontaminovej oblasti Chemka Strážske

aktualizované dňa 11.6.2021
V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v kontaminovej oblasti Chemka Strážske vyhlásila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) cielenú kontrolu na rezíduá polychlórovaných bifenylov (ďalej len „PCB“) v slepačích vajciach, vo svale hydiny, vo svale ošípaných, v surovom kravskom mlieku u zvierat pochádzajúcich z drobnochovov a vo svale poľovnej zveri z oblasti v blízkosti areálu bývalej spoločnosti Chemko Strážske. Do cielenej kontroly boli zapojené štyri regionálne veterinárne a potravinové správy v Humennom, Michalovciach, Trebišove a Vranove nad Topľou. Do monitoringu bolo zaradených 14 obcí v okrese Michalovce, 8 obcí v okrese Trebišov, 9 obcí v okrese Humenné a 10 obcí v okrese Vranov nad Topľou.

Veterinárni inšpektori v rámci cielenej kontroly odobrali spolu 80 vzoriek rôznych komodít (hydinový sval, vajcia, mlieko a sval z ošípaných) a 12 vzoriek od voľne žijúcej zveri. Z celkového počtu 80 vzoriek, bolo 13 vzoriek s nevyhovujúcim výsledkom (6 vzoriek svalu hydiny, 1 vzorka svalu ošípanej, 6 vzoriek vajec, 12 vzoriek svalu zveriny) . V prípade zistenia nálezov prekročenia povolených limitov rezíduí sumy PCB v produktoch živočíšneho pôvodu u chovateľov zvierat, ktorí sú registrovaní na RVPS podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) registrácia „prvovýrobcu“, RVPS nariadila príslušnému chovateľovi opatrenia v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z., v ktorých zakázala uvádzanie na trh uvedených produktov na základe protokolu o skúške a odstránenie predmetných zvierat a produktov živočíšneho pôvodu ako vedľajší živočíšny produkt kategórie I v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).

Pri potvrdení prekročenia povolených limitov rezíduí sumy PCB v produktoch živočíšneho pôvodu u chovateľov zvierat, ktorí nie sú povinní byť registrovaní podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. a vyprodukované zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu používajú len pre vlastnú spotrebu, príslušná RVPS vydala oznámenie o zistených nálezoch v prípade prekročených povolených limitov rezíduí sumy PCB a odporúčania. Pri prekročení limitov PCB vo svalovine poľovnej zveri, príslušná RVPS vydala užívateľovi poľovného revíru Zverník Orlová Strážske, Poľovnícka spoločnosť CRW opatrenia zákazu premiestňovania zveri z poľovného revíru Zverník Orlová Strážske a zákaz uvádzania produktov zo zveriny na trh.