Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cirkusy na území Slovenskej republiky

aktualizované dňa 25.10.2021

Vzhľadom k tomu, že na vo väčšine okresov na Slovensku nie sú zakázané hromadné podujatia a je povolený aj prechod cez hranice na územie Slovenska, pomaly sa v tomto období opäť začínajú objavovať cirkusy.

ŠVPS SR si uvedomuje, že je to veľmi citlivá a často diskutovaná problematika a pri tejto príležitosti by chcela zdôrazniť, že v súčasnosti je platná Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 350/2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia (ďalej len „Vyhláška MPaRV SR č. 350/2019 Z. z.“), ktorá definuje, čo je drezúra (výcvik a verejné vystúpenie zvierat). Vyhláška MPaRV SR č. 350/2019 Z. z. v prílohe zároveň definuje, ktoré zvieratá nemožno na drezúru použiť, jedná sa o zvieratá radu šelmy (Carnivora) s výnimkou psa domáceho (Canis lupus familiaris), mačky domácej (Felis silvestris catus) a fretky domácej (Mustela putorius Furo), radu primáty (Primates), čeľade slonovité (Elephantidae), čeľade delfínovité (Delphinidae), čeľade hrochovité (Hippopotamidae), čeľade žirafovité (Giraffidae), čeľade nosorožcovité (Rhinocerotidae). Všetky ostatné zvieratá je možné používať na výcvik a verejné vystúpenie. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že aj napriek tomu, že zvieratá nie je možné použiť na drezúru, žiaden právny predpis platný na území SR ani v rámci Európskej únie nezakazuje držbu predmetných zvierat v takýchto chovných zariadeniach a nezakazuje ani ich vystavovanie verejnosti. Zvieratá definované v prílohe Vyhlášky MPaRV SR č. 350/2019 Z. z. sa teda môžu nachádzať v cirkusoch a môžu byť vystavované verejnosti. A tým vykonávať činnosť putovných výstav zvierat, prípadne vzdelávanie verejnosti.

ŠVPS SR by zároveň chcela verejnosť ubezpečiť, že v cirkusoch veterinárni inšpektori pravidelne vykonávajú úradné kontroly. Na výkon kontrol boli metodicky usmernení interným predpisom tak, aby boli overené všetky požiadavky platnej legislatívy.