Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prípad nezákonného usmrcovania psov v Chminianskych  Jakubovanoch

aktualizované dňa 11.6.2021

16.9.2020

 • RVPS Prešov bol doručený list z Prezídia PZ SR – Protiprávna činnosť v oblasti ochrany zvierat - odstúpenie informácie s podnetom na vykonanie veterinárnej kontroly. V liste Prezídia Policajného zboru sa uvádzalo, že v  osade Chminianske Jakubovany má dôjsť medzi 18.9.2020 a 19.9.2020 k usmrteniu psa, resp. viacerých ukradnutých psov.
 • Na základe tohto podnetu RVPS Prešov kontaktovala Odbor kriminálnej polície KR PZ v Prešove a uskutočnilo sa pracovné rokovanie ohľadom plánovaného zásahu. Organizátorom akcie mala byť RVPS Prešov a požiadať PZ SR o súčinnosť, čo RVPS Prešov aj pripravila.

17.9.2020

 • KR PZ SR kontaktovalo RVPS Prešov so zmenou riadenia akcie s tým, že akciu bude organizovať PZ SR -  ako bezpečnostné opatrenie za účelom zamedzenia týrania zvierat a RVPS Prešov bola požiadaná o poskytnutie spolupráce pri danej akcii. RVPS Prešov  poskytla 4 pracovníkov, motorové vozidlá s inšpekčnou a komunikačnou technikou (napr. čítačky transpondérov (mikročipov), prístup k CRSZ, mobilný internet...) a ochranné prostriedky pre výkon kontroly.
 • RVPS Prešov kontaktovala RVPS Martin s informáciou o možnej potrebe umiestnenia neznámeho počtu zhabaných zvierat v štátnej karanténe Martin. RVPS Martin potvrdila dostupné voľné kapacity. 
 • RVPS Prešov ďalej zabezpečila pre prípadné núdzové ošetrenie, imobilizáciu zvierat a iné možné veterinárne úkony súkromného veterinárneho lekára na veterinárnej ambulancii.

18.9.2020 

 • O 15:00 sa v priestoroch KR PZ Prešov uskutočnila porada k akcii. Cieľom akcie KR PZ Prešov bolo zabránenie možnému týraniu zvierat. Odtiaľ sa inšpektori RVPS okolo 16:00 presunuli spolu s PZ SR do osady v Chminianskych Jakubovanoch.  Ešte ani v tejto chvíli nebol RVPS Prešov poskytnutý žiaden, neskôr v televízii publikovaný video materiál alebo iný hodnoverný dôkaz o zabíjaní psov, ktorý by mohol slúžiť ako relevantný a právoplatný dôkaz v ďalšom konaní.
 • Po príchode do osady sa na indikovanom mieste nezistili známky prebiehajúceho protiprávneho konania. V predpokladanom mieste konania protiprávnej činnosti boli zistené tri psi rozličných majiteľov bez identifikácie. Všetky tri psi boli v dobrom výživnom a kondičnom stave, bez zistenia zmien správania. Jeden pes sa nepohyboval voľne, ale bol zatvorený v kôlni susediacej s domom. Ku každému z týchto troch zvierat sa prihlásil jeho majiteľ.
 • Následne inšpektori RVPS Prešov v dvoch skupinách začali s kontrolou ďalších psov v osade podľa požiadaviek PZ SR. RVPS Prešov skontrolovala celkom okolo 100 psov z hľadiska ich identifikácie – z dôvodu vylúčenia alebo potvrdenia krádeže zvierat. Ani jeden kontrolovaný pes nebol nezameniteľne identifikovaný predpísaným spôsobom. K asi piatim psom sa nehlásil nikto.
 • Pri tejto kontrole neboli zistené porušenia ochrany zvierat s výnimkou nevhodnej držby troch psov (nevhodná reťaz/lano, nedostatočná voľnosť pohybu, nevhodné búdy).
 • S majiteľmi uvedených troch psov RVPS Prešov spísala úradné záznamy. V jednom prípade vlastník nedostatky odstránil na mieste do konca kontroly, majiteľovi dvoch psov RVPS Prešov nariadila termínované veterinárne opatrenia. Pri zdokumentovaní týchto prípadov RVPS Prešov zistila okrem nezabezpečenia identifikácie zvierat a nevhodných podmienok držby aj nezabezpečenie vakcinácie proti besnote.
 • V inom prípade RVPS Prešov kontrolou zistila, že pes nebol identifikovaný a majiteľka nevedela predložiť platný doklad o vakcinácii psa proti besnote. Psa údajne doniesla od brata deň pred kontrolnou akciou a dočasne ho uzavrela do kôlne. Počas vyhotovovania úradného záznamu prehlásila, že nevedela o povinnosti nezameniteľne označiť psa a že z uvedeného dôvodu ho hneď v ten deň vráti bratovi do obce Rudňany.
 • Inšpektorom RVPS Prešov počas kontroly neboli poskytnuté žiadne hodnoverné informácie, smerujúce k identifikácii ktoréhokoľvek psa určeného na zabitie alebo smerujúce k určeniu počtu psov, ktoré mali byť zabité.
 • Pri obhliadke lokality inšpektori RVPS Prešov zistili na vale pri potoku 5 hláv psov s časťami kože. Inšpektori RVPS Prešov ich zaistili a následne doručili na ŠVPÚ Dolný Kubín – skúšobné laboratórium Prešov za účelom diagnostickej pitvy.
 • Počas celej akcie obyvatelia osady s inšpektormi RVPS Prešov spolupracovali a poskytli požadovanú súčinnosť pri kontrole zvierat až do chvíle útoku obyvateľov osady na televízny štáb, kedy riadiaci dôstojník akciu ukončil a inšpektori RVPS Prešov museli ukončiť aj svoju kontrolnú činnosť. 

21.9.2020

 • RVPS Prešov požiadala RVPS Spišská Nová Ves o kontrolu v chove údajného brata držiteľky psa, kde mal byť kontrolovaný pes vrátený. RVPS Prešov súbežne oznámila RVPS Spišská Nová Ves porušenie veterinárnej legislatívy nezabezpečením identifikácie psa a nezabezpečením vakcinácie psa proti besnote.

23.9.2020

 • RVPS Spišská Nová Ves potvrdila pravdivosť výpovede majiteľky z osady Chminianske Jakubovany ako i vrátenie psa.  
 • ŠVPÚ Dolný Kubín – skúšobné laboratórium Prešov doručil výsledky skúšok zaistených piatich hláv psov uvedených v protokole č. 4480/2020. ŠVPÚ Dolný Kubín – skúšobné laboratórium Prešov zabezpečilo kompletnú fotodokumentáciu a ďalší dôkazový materiál. RVPS Prešov na základe výsledkov úradných kontrol výsledkov skúšok a zabezpečenia ďalších dôkazových materiálov podala OR PZ Prešov trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z podozrenia spáchania trestných činov:
  • Týranie zvierat v zmysle § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Krádeže v zmysle § 212 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Poškodzovania cudzej veci v zmysle § 245 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Neoprávnené nakladanie s odpadmi v zmysle § 302 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

24.9.2020

 • RVPS Prešov obdržala podnet na ďalšieho chovateľa psov, ktorý drží psov vo väčšom počte na reťazi. Tieto psy buď predáva na ,,mäso“ alebo ich chová a cvičí. 

1.10.2020

 • RVPS Prešov požiadala ORPZ Prešov o súčinnosť pri kontrole plnenia nariadených opatrení zistených pri kontrole 18.9.2020 a pri kontrole podnetu zo dňa 24.9.2020.
 • Inšpektori RVPS Prešov vykonali kontrolu opatrení nariadených v osade Chminianske Jakubovany v súvislosti s chovom dvoch psov – zabezpečenie ustajnenia pre psov. Pri kontrole majiteľ psov nebol prítomný, ale nevhodne držané psi boli premiestnené z reťazí do novo vybudovaného koterca.
 • Inšpektori RVPS Prešov ďalej kontrolovali chov z podnetu zo dňa 24.9.2020. Pri tejto kontrole nebolo zistené porušenie podmienok chovu psa, okrem zmeškaného termínu vakcinácie proti besnote, čo RVPS Prešov na mieste sankcionovala blokovou pokutou.
 • RVPS Prešov zároveň vykonala úradnú veterinárnu kontrolu Obce Chminianske Jakubovany z hľadiska plnenia ustanovení § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. RVPS Prešov kontrolou zistila porušenie uvedeného ustanovenia a Obci Chminianske Jakubovany nariadila termínované veterinárne opatrenia na zabezpečenie zmluvného vzťahu s osobou oprávnenou na odchyt túlavých zvierat, na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat (zvierat bez majiteľa) a informovanosť občanov o povinnosti zabezpečiť u chovaných zvierat ich identifikáciu a vakcináciu proti besnote, nakoľko táto neinformovanosť zistená pri kontrole dňa 18.9.2020 bola hlavnou príčinou zistených nedostatkov v identifikácii psov a ich vakcinácie proti besnote. Voči obci Chminianske Jakubovany začína RVPS Prešov správne konanie.  
 • OO PZ Chminianska Nová Ves  a inšpektori RVPS Prešov sa stretli na pracovnej porade za účelom zjednodušenia komunikácie a vzájomnej spolupráce pri riešení vyššie uvedených problémov. OO PZ Chminianska Nová Ves požiadala RVPS Prešov o pomoc pri preškolení MOPS (miestnych občianskych poriadkových služieb) v obciach s rómskou komunitou, ktoré aktívne spolupracovali pri všetkých dosiaľ uskutočnených kontrolách a ktoré sa má konať 8.10.2020.
 • RVPS Prešov pracuje na príprave priestupkových a správnych konaní, ktorými uloží sankcie za porušenie legislatívy v zdokumentovaných prípadoch.
 • RVPS Prešov v súvislosti s medializovaným prípadom odpovedá priebežne na žiadosti o poskytnutie informácii, listy a podania v súvislosti s kontrolou zo dňa 18.9.2020 a upravuje neúplné alebo skreslené publikované informácie na správnu mieru.
 • Ďalšie kontroly RVPS Prešov naplánovala po uplynutí termínov nariadených veterinárnych opatrení.