Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1-2/2013

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 1/2013
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ


Potravinový škandál s konským mäsom (Bíreš, J., Chudý, M.)
Sérologická prevalencia Brucella ovis u oviec na Slovensku v rokoch 2003 až 2012 (Kováčová, D.)
Požiadavky na koňovité zvieratá (Equidae: Equus) „určené na produkciu potravín“ alebo „neurčené na produkciu potravín“ (Šimko, Š.)
Eutanázia živočíšnych stavovcov a nakladanie so „živými nálezmi“ (Bugarský, A., Takáčová, D.)
Overovanie dodržiavania špecifikácie u výrobkov s chráneným názvom na ŠVPS SR v roku 2012. Politika kvality Európskej únie (Bohunická, A.)
Riziká ohrozenia verejného zdravia z potravinárskych farbív a plastových obalov (Juriš, P., Dudlová, A., Kalinová, Z.
Vyhodnotenie kontroly rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2012 (Matušová, M.)
Pokroky v medicínskej virológii (Lešník, F.)
Dermatomykózy – 2. časť: diagnostika, diferenciálna diagnostika, prevencia a tlmenie (Kottferová, L., Molnár, L., Toporčák, J., Kottferová, J.)
Ricín – toxický rastlinný proteín (Šimko, Š., Šimková, Z.)
(Ne)živé skvosty v srdci Karpát. Pretrvávajúce problémy vodného režimu (Renčko, A.)
Šťukotvaré ryby (Esociformes) – biologické charak te ristiky a ich význam (Šimko, Š.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie


Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Odborný deň MVDr Dušana Podmanického, CSc. (Góra, D.)
HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV: Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych produktov (Dudríková, E.)
Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc. (Kundríková, Ľ.)
50. výročie prvých zahraničných expertíz slovenských veterinárnych lekárov štátnej veterinárnej služby v rozvojových krajinách sveta (Husár, L.)
Spomienky slovenského veterinárneho lekára na expertízu v República de Cuba

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Výskyt a cirkulácia Neospora caninum a Toxoplasma gondii u voľne žijúcich zvierat (Čobádiová, A., Reiterová K., Smrčo, P., Hisira, V., Oravec, M.)
Experimentálny vplyv ťažkých kovov na parazitárnu infekciu Trichinella spiralis u myší (Dvorožňáková, E., Jalčová, M., Hurníková, Z.)
Vplyv inulínu na chemopreventívne markery pri rozvoji kolorektálneho karcinómu (Hijová, E., Szabadosova, V., Hrčková, G.)
Listériové infekcie (Kalinová, Z., Juriš, P.)
Pasteurelóza – významné ochorenie u zvierat a ľudí (Dorko, E., Zákutná Ľ.)
Vplyv hydroalkoholových extraktov z rebríčka obyčajného na rozvoj rezistencie salmonely voči ciprofloxacínu (Žemlička, L., Bírošová, L.)
Hodnotenie jogurtov vyrobených z kozieho mlieka v laboratórnych podmienkach (Gallo, J., Vrabec M., Dudriková, E.)
Výskyt Creutzfeldtovej–Jakobovej choroby na Slovensku v rokoch 2007–2008 (Čisláková, L., Juriš, P., Halánová, M., Gorbárová, K.)
Disociačná anestézia u laboratórnych potkanov (Sabol, F., Gál, P., Mokrý, M., Petrášová, D., Peržeľová, V.)
Výskyt Creutzfeldtovej–Jakobovej choroby na Slovensku v rokoch 2009–2011 (Čisláková, L., Juriš, P., Halánová, M., Gorbárová, K.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie


O Nobelových cenách – pokračovanie (Šimko, Š., Šimková, Z.)
Jubilanti v 1. štvrťroku 2013
Životné jubileum Dr.h.c. prof. MVDr. Dušana Magica, PhD (Vajda, V. a kol.)
MVDr. František Eggenhofer – sedemdesiatnik (Blecha, J.)
MVDr. Jozef Gmitter Dujavský, CSc. oslavuje deväťdesiatiny (Blecha, J.)
Deväťdesiatiny MVDr. Jozefa Sokola (Blecha, J.)
Kalendár veľtrhov a výstav 2013
Z našich radov odišli