Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 4/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 4/2012
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Dezinfekcia ako súčasť sanitácie v potravinárstve
(Kachnič, J., Ondrašovič, M.,Venglovský, J., Koščo, J., Sasáková, N., Hromada, R.)
Chov hospodárskych zvierat a možný výskyt antimikrobiálne rezistentných baktérií
(Gregová, G., Venglovský, J., Juriš, P.)
Zmeny teploty ako príčiny porúch zdravia (Bugarský, A., Takáčová, D., Korim, P., Mašlej, M.)
Pokroky v štúdiu biologických procesov senescencie (Lešník, F.)
Aditívne látky E621 glutamát sodný a ich vplyv na verejné zdravie (Dudlová, A., Juriš, P., Bydžovský, J., Bugri, Š.)
Mäso ako funkčná potravina (Bača, M., Marcinčák, S.)
Mikrobiologické metódy screeningu rezíduí antibiotík v potravinách živočíšneho pôvodu (Gondová, Z., Kožárová, I.)
Význam chrómu v organizme ľudí a zvierat a jeho výskyt v potravinách (Jalč, P., Korének, M., Koréneková, B.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Celoslovenská porada riaditeľov organizácií ŠVPS SR za účasti ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Slovenská veterinárska historiografia, podiel veterinárnych lekárov – seniorov, na jej spracovaní a publikovaní (Husár, L.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Hlásené prípady ornitózy – psitakózy u ľudí v Slovenskej republike v rokoch 2004–2011
(Čisláková, L., Halánová, M., Juriš, P., Kalinová, Z.)
M. marinum – (netuberkulózna mykobaktéria) epidemiológia , profylaxia a terapia
(Kalinová, Z., Juriš, P., Čisláková, L., Halánová, M., Bydžovský, J.)
Prevalencia sarkocystózy u kačíc divých na Slovensku
(Hermanovská, L., Čurlík, J. , Hurníková, Z., Oberhauserová, K., Brunčák, J., Dvorožňáková, E.)
Q-horúčka – klinický obraz u zvierat (Dorko, E. )
Kontaminácia detských pieskovísk vajíčkami škrkaviek psov (Toxocara canis) vo vybraných mestách Slovenska
(Papajová, I., Juriš, P., Papaj, J.)
Úloha ľanového oleja v prevencii chronických ochorení (Hijová, E., Šoltésová, A.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Workshop „Chov a choroby včiel“ (Žoldoš, E.)
Špecializačné vzdelávanie 2012 (Brauner, T.)
Pripomienky k novele zákona
IV. ročník výstupu veterinárnych lekárov KVL SR na tatranské štíty (Stodola, L.)
Vysokoškolský učiteľ z Ankary v rámci programu Erasmus na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
(Kovalkovičová, N.)
Spomienka na elimináciu bovinnej tuberkulózy (Mycobacterium bovis) na Slovensku (Šimko, Š.)
Jubilanti v 4. štvrťroku 2012
III. Celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov (Blecha, J., Choma, J.)