Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5-6/2014

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5-6/2014
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ

 

Plnenie náročných odborných úloh v organizáciách ŠVPS SR potrebuje dobré pracovné zázemie a vysokú profesionalitu (Bíreš, J.)
Zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií, alimentárnych nákaz a nákaz z vody v Slovenskej republike za rok 2013 (Kuzmiak Theiszová, m.)
Mutácie, karcinogenéza a dlhovekosť (?) (Lešník, F.)
Epidemiológia trichofytóz v Slovenskej republike (Kalinová, Z., Juriš, P.)
Využitie kmeňových buniek na regeneráciu pečene v experimente (Vidová, M., Kalanin, R., Gajdzik, T., Kaťuchová, J., Petrášová, D, Radoňak, J.)
Devitalizácia salmonel zmenou pH (Máté, D., Saladiová, D., Nagyová, A., Turek. P.)
Naše dutorožce – kamzíky (Renčko, A.)
Zoznam zaregistrovaných veterinárnych liekov august–november 2014
Infekčná panleukopénia mačiek – klinický prípad (Citarová, A.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy, Komory veterinárnych lekárov a UVLF v Košiciach

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Univerzita v znamení jubilea. Otvorenie akademického roku 2014/2015 (Kundríková, Ľ.)
Atestačné práce obhájené na inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v druhom polroku 2014 (Pokorný, J.)
Stretnutie veterinárnych lekárov – expertov pôsobiacich v zahraničí (50. výročie začatia expertíz) (Choma, J.)
Stretnutie stavovských organizácií na Slovensku (Stodola, L.)
Vzdelávacie aktivity inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2014 (Pokorný, J., Meitnerová, E., Rajzáková, I.)
XXIV. snem Komory veterinárnych lekárov SR (Novotný, Ľ.)
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie

 

Patologické zmeny sérových proteínov u prežúvavcov (Nagyová, V., Šoltésová, H., Tóthová, Cs., Nagy, O.)
Dirofilarióza psov – na Slovensku stále neznáma? Výsledky prieskumu odbornej informovanosti (Miterpáková, M., Iglódyová, A., Hurníková, Z.)
Ochorenia vyvolané Yersiniami (Turek, P., Saládiová, D., Máté, D., Nagyová, A.)
Výskyt krvných filarióz na území Slovenska (Iglódyová, A., Miterpáková, M., Čabanová, V.)
Riziko ohrozenia verejného zdravia vývinovými štádiami helmintov prostredníctvom komunálnych odpadových vôd a kalov z ČOV (Dudlová, A., Juriš, P., Papajová I., Čisláková L., Sysel, D.)
Epidemiológia, diagnostika, terapia svrabu (Scabies) (Kalinová, Z., Juriš, P.)
Niektoré poznámky k rastu kostrových svalov prasiat: histologický pohľad (Makovický, P., Makovický, P.)

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej pomoc rozvojovým krajinám v období československa (Cabadaj, R.)
Alžírske reminiscencie (Blecha, J.)
Na záver seriálu (Husár, L.)
Plukovník MVDr. Boris Murár oslávil 70. narodeniny (Sobota, V.)
K 80. narodeninám MVDr. Dušana Brezányho (Sobota, V.)
MVDr. Jozef Hojsík je 80-ročný (Bereš, I.)
Ako som sa zoznámil s najstarším veterinárnym lekárom na Slovensku MVDr. Mikulášom Sokolom (Blecha, J.)
Recenzia knihy kolektívu autorov „MAČKA Anatómia, Správanie, Choroby, Výživa“ (Pokorný, J.)
Recenzia knihy Rastislava Škodu „Slovenskí študenti na štúdiách veterinárstva za 2. svetovej vojny (Viedenskí študenti)“ (Blecha, J.)
Za MVDr. Pavlom Zubrickým (Kozák, M.)
Za doc. MVDr. Antonom Ševčíkom, CSc. (Elečko, J., Choma, J.)
Z našich radov odišli