Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5/2012
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Nový pestivírus infikujúci hovädzí dobytok (Vilček, Š.)
Klonovanie, transgénne živočíchy a perspektívy (Lešník, F.)
Piliere súčasného slovenského poľovníctva (Lebocký, T.)
Resuscitace psů a koček v roce 2013 (Bydžovský, J., Juriš, P., Kalátová, H.)
Ťažké kovy a parazity (Dvorožňáková, E., Jalčová, M.)
Jeseterovité ryby (Acipenser idae) – biologické minimum a hospodársky význam (Šimko, Š., Šimková, Z.)
Kryptosporidióza – možný problém v chovoch hospodárskych zvierat (Počátková, O., Hasajová, T., Valenčáková, A.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Stretnutia po rokoch... (Beňuška, N.M)
Kalendárium a tvorba kalendária na rok 2013
FVE Brusel 16.11.2012
Plénum UEVP Brusel 15.11.2012
Stretnutie seniorov – 2012 v Novom Smokovci (Žoldoš, E.)
Regionálne semináre – jeseň 2012 (Novotný, Ľ.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Bioaktívne kmene Enterococcus durans izolované z ovčieho hrudkového syra
(Lauková, A., Strompfová, V., Szabóová, R., Kmeť, V., Tomáška, M.)
Cytotoxické a antiproliferatívne účinky organokovových komplexov železa (Mojžišová, G. )
Toxoplasma gondii u kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) (Turčeková Ľ., Hurníková, Z., Hlôška, L.)
Zmeny v imunitnej odpovedi myší na parazitárnu infekciu Ascaris suum pri chronickej intoxikácii olovom
(Jalčová, M., Dvorožňáková, E.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Snem KVL SR
Udalosti na univerzite (Kundríková, Ľ.)
Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD. – v klube šesťdesiatnikov (Turek, P.)
Plán vzdelávacích aktivít Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov na rok 2013
Odhalenie pamätnej tabule akademika Ivana Braunera (Blecha, J.)