Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 6/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2011
Obsah časopisu (PDF format)
Obsah
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat v praxi (Dziaková, H., Kosťová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   306
Komunálne odpadové vody a ich biologické riziko ohrozenia zdravia (Dudlová. A.,Papajová, I., Juriš, P., Čisláková, L.) . . .      309
Elektrokardiografia včera a dnes (Šimko, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
C-reaktívny proteín, indukcia tvorby a regulácia v organizme zvierat
(Smitka, P., Bíreš, J., Tóthová, Cs., Lacková, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Veterinárne kontroly vykonávané v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov (Dziaková, H., Sukovská, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    315
Alimentárne infekcie z potravín a vody, ich vplyv na verejné zdravie
(Juriš, P., Čisláková, L., Jurišová, S., Halanová, M., Kalinová, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318
Translačná veda a veterinárna medicína (Lešník, F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   323
KVL SR – Kalendárium 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Problematika klostrídiových infekcií u ošípaných (Novák, S., Palkovič, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        330
Ekonomika systému chovu oviec so zameraním produkcie na jatočné jahňatá a hrudkový syr
po využití asistovaného estru (Maraček, I., Švantner, R., Vlčková, R., Sopková, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     332
Fytoaditíva ako alternatívny spôsob riešenia hnačkových ochorení odstavčiat
(Filakovsky, G., Mudroňová, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336
Výsledky stanovenia protilátok proti Lawsonii intracellularis ELISA metódou vo vybraných chovoch
ošípaných na Slovensku (Soročinová, J., Kovačocyová, K., Smaržik, M., Reichel, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    338
Klinický, patologický a histologický nález pri Marekovej chorobe
(Sesztáková, E., Vrabec, V., Ševčíková, Z., Štofaníková, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   340
Výskyt kampylobakteriových enteritíd na Slovensku v rokoch 2007–2011 (Seligová, J., Juriš, P., Čisláková, L.) . . . . . . . . . .      342
  

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie


Slávnostné otvorenie univerzitnej lekárne Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . .       345
Spomienkové udalosti na univerzite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346
Celoživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2011
(Pokorný, J., Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I., Sabolová, G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    350
Plán vzdelávacích aktivít IVVL Košice na rok 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    353
Cez srdce Ázie (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355
MVDr. Ján Choma, PhD. – 70 ročný (Elečko, J., Maraček, I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    358