Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schvaľovanie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a povoľovanie prepravcov zvierat


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) vydáva tento metodický pokyn na jednotné uplatňovanie postupov pri :

 1. schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty,
 2. schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat,
 3. vydávaní osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov,
 4. povoľovaní prepravcov zvierat.


    Týmto metodickým pokynom určeným veterinárnym inšpektorom vykonávajúcim kontroly ochrany zvierat, hraničné veterinárne kontroly na hraničných inšpekčných staniciach a dozor na bitúnkoch sa usmerňuje uplatnenie Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a súvisiacich činností a o zmene a doplnení Smerníc 62/432/EHS a 93/119/EHS a Nariadenia (ES)1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1/2005“) a Nariadenia vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.“).


Súčasťou tohto metodického pokynu sú vzory:

 • Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF,

 • Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný   účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF,

 • Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF

 • Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF

 • Rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov formát PDF

 • Rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ1 a typ 2 formát PDF.


I. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty

 

        Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu zvierat na dlhé cesty (ďalej len „schválenie vozidla“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. z o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a s čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005.

Žiadateľ na RVPS ku schváleniu vozidla predkladá :

 1. žiadosť, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

  2. adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta, kde sa prevažne vozidlo zdržiava mimo prevádzky,

  3. identifikáciu vozidla, ktoré žiada schváliť, minimálne evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),

 2. kópiu dokladu preukazujúceho vlastníctvo dopravného prostriedku alebo kópiu dokladu preukazujúceho platný nájomný vzťah k dopravnému prostriedku určenému na schválenie    alebo obdobný zmluvný vzťah oprávňujúci žiadateľa vozidlo legálne používať,

 3. písomné vyhlásenie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

 4. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

        Žiadateľ predvedie každý dopravný prostriedok na prepravu zvierat určený na dlhé cesty (cesty trvajúce viac ako osem hodín) na schválenie na určené miesto a v určený čas. Miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku určí RVPS, hoci ŠVPS SR odporúča miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku so žiadateľom dohodnúť. Pri voľbe miesta na schválenie vozidla je rozhodujúce množstvo dopravných prostriedkov, ktoré majú byť schválené a priestorové možnosti na vykonanie všetkých potrebných pozorovaní a meraní. Oznámenie o mieste a čase schvaľovania vozidla doručí RVPS. Toto oznámenie sa doručuje žiadateľovi písomne doporučenou zásielkou alebo ho vydá žiadateľovi osobne proti podpisu. Nevyhnutnou pomôckou pri schvaľovaní vozidla je meracie pásmo s presnosťou merania najmenej na 1 cm alebo ekvivalentné elektronické meracie zariadenie, kontrolný zoznam na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat na dlhé cesty a príslušná legislatíva (zákon č. 39/2007 Z.z., nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.).


    Pri schvaľovaní vozidla sa postupuje podľa „Úradného záznamu z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty“ (príloha č. 1) takto:

 

        1. Identifikácia dopravného prostriedku:

 1. dopravný prostriedok sa identifikuje na základe fyzickej kontroly a technického preukazu motorového – prípojného vozidla (ďalej len „technického preukazu“) alebo obdobného    dokladu, pričom sa kontroluje najmä evidenčné číslo vozidla (EČV - bývalá ŠPZ), druh dopravného prostriedku (auto, auto s nadstavbou, náves, príves, kontajner, ....), značka a typové označenie dopravného prostriedku,

 2. schválenie vozidla sa vykoná len u dopravného prostriedku vo vlastníctve žiadateľa alebo po preukázaní platnej nájomnej zmluvy k dopravnému prostriedku určenému na  schválenie alebo obdobného zmluvného vzťahu oprávňujúceho žiadateľa vozidlo legálne používať a deklarácie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom  schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

 3. zistenie vnútornej voľnej plochy každého podlažia; voľná plocha sa vypočíta tak, že od plochy podlažia zistenej meraním dĺžky a šírky vo vnútri vozidla sa odráta plocha vnútorného vybavenia a iných obmedzení nachádzajúcich sa na danom podlaží zisteného meraním na mieste (meranie sa vykoná na každom podlaží osobitne),

        2. Posúdenie jednotlivých častí dopravného prostriedku:

 

 1. podlaha časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musí byť neporušená, s proti šmykovou úpravou, dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť maximálneho počtu prepravovaných zvierat, ľahko čistiteľná a dezinfikovateľná a musí zabraňovať vypadávaniu alebo vytekaniu exkrementov, podstielky a iných materiálov a úniku alebo vypadnutiu zvierat,

 2. steny časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia   byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musia ochraňovať zvieratá pred nepriazňou počasia  a extrémnymi teplotami, udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat, umožniť kontrolovať zvieratá v priebehu prepravy a musia zabraňovať  zvieratá v úniku alebo vypadnutiu, najmä musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti maximálneho počtu prepravovaných zvierat, hladké a bez ostrých hrán a výčnelkov,  ktoré by zvyšovali riziko poranenia zvierat; steny musia byť konštruované tak, aby zvieratá nemohli z dopravného prostriedku vystrkovať časti tiel, čo by mohlo spôsobiť vážne poranenie zvierat,

 3. strecha v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí  byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom účinne chrániacim prepravované zvieratá proti nepriazni počasia a zabraňujúcim zvieratám v úniku alebo  vypadnutiu, najmä musí byť nad celou plochou časti dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat a nad zvieratami v prirodzenom postoji musí byť dostatočný priestor  umožňujúci prúdeniu vzduchu, čo sa vzťahuje na všetky podlažia vozidla; v prípade domácich nepárnokopytníkov, HD, oviec, kôz a ošípaných (ďalej len „hospodárskych zvierat“) aj požiadavky podľa kapitoly VI. bod 1.1. prílohy č. 1. nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, že strecha musí byť svetlej farby, aby maximálne odrážala slnečné žiarenie, 

 4. fixačné zariadenie, ak je v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat, musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES)  č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä, aby zvieratá pri bežných prepravných podmienkach účinne fixovalo, aby umožňovalo zvieratám prístup k vode a krmivu, umožnilo im ľahnúť si a predchádzalo ich poraneniu alebo uduseniu,

 5. prepážky v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. a kapitoly VI. body 1.6. – 1.8. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musia byť  dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti prepážkami oddelených zvierat, nebránili prúdeniu vzduchu a aby boli podľa špecifických požiadaviek prepravovaných zvierat prestaviteľné, umožňovali koňovité individuálne oddeliť a nebránili zvieratám v prístupe k vode,

 6. osvetlenie v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne  musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie zvierat, najmä musí umožniť zvieratám vidieť priestor, do ktorého nastupujú, umožniť prehliadnuť zvieratá, poskytnúť im starostlivosť a zároveň nesmie zvieratá oslepovať,

 7. vetranie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a umožňujúcim udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat; v prípade hospodárskych zvierat musí byť podľa kapitoly VI. odsek 3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 schopné najmä

  • bez ohľadu na pohyb vozidla udržať teplotu v rozpätí 5-30°C s odchýlkou +/- 5°C v závislosti od vonkajšej teploty,

  • zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu na úrovni 60m3/hod/100 kg ž.hm. prepravovaných zvierat,

  • umožniť regulovanie, monitorovanie a zaznamenávanie teploty vzduchu pomocou senzorov umiestnených v prednej časti ložného priestoru spolu s dátumom záznamu,

  • vydávať varovné signály v kabíne vodiča pri dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej prípustnej teploty,

 8. nakladacie a vykladacie zariadenie dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. a kapitoly III. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie, utrpenie, znepokojovanie a strach zvierat,  najmä musí mať proti šmykovú úpravu povrchu, musí byť dostatočne pevné, aby unieslo hmotnosť nakladaných a vykladaných zvierat, musí zaručovať najmenší možný sklon pri nakladaní a vykladaní zvierat a musí mať bočné zábrany znemožňujúce prepadnutiu alebo úniku zvierat; bočné zábrany musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti nakladaných a vykladaných zvierat a dostatočne vysoké, aby zabránili preskakovaniu bočnej zábrany (približne do výšky kohútika nakladaných a vykladaných zvierat, pri nakladaní a vykladaní srnčej a jelenej zveri musia byť vysoké najmenej 150 cm), pričom sa preferujú vyplnené bočnice zabraňujúce prestrčeniu končatiny z nakladacieho a vykladacieho zariadenia; sklon nakladacej rampy musí byť do 36,4 percentuálnych gradientov (20°) pre ošípané, teľatá a kone = pomer strán väčší ako 2,75 a do 50  percentuálnych gradientov (26°34´) pre HD a ovce = pomer strán väčší ako 2,00 a ak presahuje 17,6 percentuálnych gradientov (10°) = pomer strán menší ako 5,68, musí mať rampa aj priečne lišty proti pošmyknutiu;

  percentuálny gradient = (výška upevnenia nakladacej rampy k vozidlu [m] x 100) / (dosah sklopenej rampy od upevnenia na vozidle [m])

   

   

 9. označenie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat a kontajnerov určených na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. alebo 5.1.  prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, tak aby bola zreteľne a viditeľne indikovaná prítomnosť živých zvierat, pričom kontajnery musia byť vždy označené spôsobom indikujúcim prítomnosť zvieraťa/zvierat siluetou prepravovaného druhu v prirodzenom postoji a označujúcim vrch kontajnera, aby sa predišlo jeho preklopeniu,

 10. navigačný systém podľa čl. 6 ods. 9. nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 umožňujúci zaznamenávať a znázorňovať trasu dopravného prostriedku v súlade s požiadavkami pre plán prepravy podľa prílohy č. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a zaznamenávať a znázorňovať otvorenie alebo uzatvorenie ložného priestoru dopravného prostriedku, v ktorom sa  prepravujú zvieratá, pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po prvý raz použitých po 1.1.2007 a pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009,

 11. kŕmne zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI.. bod 1.3 až 1.5 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť  navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musí zodpovedať požiadavkám druhu a kategórii prepravovaných zvierat (najmä v prípade prepravy neodstavených mláďat cicavcov je potrebné zabezpečiť mliečnu výživu alebo mliečnu náhražku), v čase kŕmenia musí byť pripevnené tak aby sa nemohlo prevrátiť, a ak je odnímateľné, musí mať odkladací priestor mimo dosah zvierat; ďalej vozidlo musí mať odkladací priestor na primerané množstvo krmiva, pri  preprave presahujúcej minimálne intervaly na kŕmenie podľa kapitoly III. bod 2.7 a kapitoly V. bod 1.3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, ktorý je chránený proti účinku počasia, výfukových plynov a je mimo dosah prepravovaných zvierat,

 12. zásobáreň vody a napájacie zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI. bod 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, pričom  zásobáreň musí umožniť kontrolovať hladinu vody, vysušenie a vyčistenie nádrže, prepravu takej zásoby vody, ktorá je kedykoľvek je to potrebné okamžite dostupná na použitie pre všetky zvieratá (minimálne 1,5% maximálneho užitočného zaťaženia podľa údajov v technickom preukaze) a musí byť napojená na napájacie zariadenie; napájacie zariadenia sú prevádzky schopné, vhodne navrhnuté a umiestnené pre jednotlivé druhy a kategórie prepravovaných zvierat.

        3. Požiadavky na stanovenie druhu/druhov zvierat, pre ktoré sa povoľuje používanie schvaľovaného vozidla:

 1. pre domáce nepárnokopytníky musí dopravný prostriedok umožňovať

  • prepravu len na jednom podlaží s vnútornou výškou podlažia presahujúcou aspoň o 75 cm úroveň kohútika predpokladaných prepravovaných nepárnokopytníkov (približne 220 cm ± 20 cm pre pony a osly a približne 220 - 260 cm ± 20 cm pre domáce kone),

  • individuálne oddelenie každého prepravovaného domáceho nepárnokopytníka, s výnimkou kobýl prepravovaných spolu so svojim žriebäťom,

  • prístup každého zvieraťa v čase napájania k napájačke, napojenej na zásobáreň vody,

 2. pre domáce ošípané musí dopravný prostriedok umožniť prístup k vode počas celej cesty,

 3. pre ostatné hospodárske zvieratá musí dopravný prostriedok umožňovať

  • každému zvieraťu stáť v prirodzenej polohe a mať primeraný voľný priestor nad ním zabezpečujúci dostatočné prúdenie vzduchu v každom podlaží,

  • rozdeliť prepravované malé hospodárske zvieratá (teľatá, ovce a kozy) do skupín oddelených prepážkami,

  • prístup každého zvieraťa k napájačke v čase napájania napojenej na zásobáreň vody,

 4. pre psy a mačky musí dopravný prostriedok umožniť
   

  • upevniť kontajnery na prepravu zvierat spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

  • prepravovať dostatok podstielky, vody a krmiva mimo dosah prepravovaných zvierat,

  • udržiavať primeranú teplotu a zabezpečovať výmenu vzduchu, najmä pri preprave šteniat a mačiat

 5. pre jednodňovú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery na prepravu jednodňovej hydiny spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty a udržať stálu vnútornú teplotu počas cesty,

 6. pre dospelú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

 7. pre ostatné druhy musí dopravný prostriedok zodpovedať druhovým požiadavkám na spôsob prepravy daných zvierat; väčšinou sa jedná o bezpečné upevnenie kontajnerov a zabezpečenie vetrania a špecifickej teploty alebo vlhkosti.

 

        4. Vydávanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty

 

            Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname  zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku podľa čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, v súlade s § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydá osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vzor osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu. Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty (ďalej len „osvedčenie o schválení vozidla“) sa vydáva dvojjazyčne a to slovensky a anglicky. Osvedčenia o schválení vozidla sa vypĺňajú   jednotne nasledovným spôsobom:

 

 1. Číslo preukazu v bode 1 osvedčenia o schválení vozidla sa prideľuje nasledovným spôsobom:

  • dvojmiestny ISO kód RVPS (napr. „CA“ pre RVPS Čadca),

  • štvormiestne poradové číslo schválenia v danom roku na tej istej RVPS (napr. 0001, 0002, 0003, .... 9998, 9999) a 

  • dvojmiestny kód kalendárneho roku (napr. v roku 2007 „07“), takže výsledné číslo preukazu v bode 1. osvedčenia bude napr. „CA002107“, pre 21. schválené vozidlo v roku 2007na RVPS Čadca, a na konci riadku sa uvedie evidenčné číslo vozidla.

 2. Vybavenie vozidla navigačným systémom v bode 1.2 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza iba pri schválení vozidla na prepravu hospodárskych zvierat a zaškrtne sa správna možnosť „Áno“ alebo „Nie“. Ak vozidlo schvaľované na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009 nebude vybavené navigačným systémom v súlade s čl. 6 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, nebude môcť byť schválené.

 3. Schválenie pre druhy zvierat, ktoré možno prepravovať v bode 2 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza pozitívny zoznam druhov zvierat v slovenskom a anglickom jazyku, pre ktoré je vozidlo schválené.

 4. Plocha v m2/paluba v bode 3 osvedčenia o schválení vozidla, sa uvádza pre každú palubu (podlažie) individuálne podľa prepočtu skutočnej voľnej plochy každého podlažia.

 5. Povolenie platí do v bode 4 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza posledná kalendárny deň platnosti osvedčenia o schválení vozidla, maximálne však na dobu piatich rokov odo dňa schválenia vozidla, tzn. v prípade schválenia dňa 01/02/2007 je platnosť do 31/01/2012.

 6. Orgán, ktorý vydal povolenie v bode 5 osvedčenia o schválení vozidla sa neuvádza žiadny údaj. Plný názov RVPS a adresa sa uvádzajú v bode 5.1 v slovenskom jazyku.

 7. Kontaktné údaje na príslušný orgán ako telefón a fax v bodoch 5.2 a 5.3 osvedčenia sa uvádzajú s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovenskú republiku platí „+421“) a miestna predvoľba sa uvádza bez úvodnej nuly (napr. predvoľba pre Čadcu „041“ sa za medzinárodnou predvoľbou uvádza nasledovne „+421 41 .......“).

 8. Dátum v bode 5.5 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza v nasledovnom formáte dd/mm/rrrr napr. pre 1. február 2007 „01/02/2007“.

 9. Miesto v bode 5.6 osvedčenia o schválení vozidla znamená miesto vystavenia osvedčenia o schválení vozidla a uvádza sa mesto sídla RVPS.

 10. Meno a podpis v bode 5.8 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza meno štatutárneho zástupcu RVPS (riaditeľ), ktorý svojim podpisom potvrdzuje schválenie vozidla.               V prípade neprítomnosti riaditeľa RVPS osvedčenie o schválení vozidla s uvedeným menom riaditeľa podpisuje v zastúpení poverený pracovník RVPS.

 11. Úradná pečiatka v bode 5.7 osvedčenia o schválení vozidla sa dáva odtlačok kruhovej pečiatky prekrývajúci všetky nalepené kolkové známky, ktoré sa nalepia v pravom spodnom rohu tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

 

        Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými nariadením Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 39 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodne o zamietnutí žiadosti o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty. Vzor rozhodnutia o zamietnutí schválenia cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu.


        Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.II. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na cestnú prepravu zvierat

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „schválenie vozidla pre psy a mačky“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.. Postup pri posudzovaní dopravných prostriedkov na prepravu psov a mačiek sa vykonáva podľa „Úradného záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky“ (príloha č. 2) a je obdobný ako podľa kapitoly I. oddiel 1., 2.a) až d), f), g), i), k) a l) a 3.d) tohto metodického pokynu.

 

        Vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky

 

        Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku, podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydá preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 4 nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., do ktorého na strane -2- uvedie schválenie pre psy a mačky, bez udania maximálneho počtu zvierat na jednotlivé podlažia. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 4 tohto metodického pokynu. Preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat nie je potrebné vydávať pre cestný dopravný prostriedok, pre ktorý je vydané rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydané osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty pre psy a/alebo mačky podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Na preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat v pravom spodnom rohu strany -1- sa nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými v kapitole II. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. nariadi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určí termín na ich odstránenie. Súbežne s nariadením opatrení na odstránenie nedostatkov, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Dopravný prostriedok môže byť predmetom schvaľovania na prepravu psov a/alebo mačiek až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a vozidlo môže byť predmetom schvaľovania len po predložení novej žiadosti o schválenie dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a preukazy vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 

III. Vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa bydliska žiadateľa, na základe jeho žiadosti vydá podľa § 8 ods. 3 písm. q) zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 17 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov.

Žiadateľ na RVPS k vydaniu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov predkladá

 1. žiadosť, ktorá obsahuje:

  • meno a priezvisko,

  • adresu,

  • dátum narodenia,

  • miesto a krajinu narodenia a

  • štátnu príslušnosť,

 2. kópiu osvedčenia o úspešnom absolvovaní tréningového kurzu osôb vykonávajúcich prepravu zvierat (ďalej len „osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu“) vystaveného  právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať tréningové kurzy (ďalej len „organizátor“),

 3. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

     Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vypĺňa jednotne a to nasledovným spôsobom:

 1. Označenie vodiča/sprievodcu v bode 1 osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa podľa potreby preškrtne nehodiace tzn., v prípade vodičov, ktorí súčasne plnia aj úlohy sprievodcov sa škrtne slovo sprievodcu a v prípade zamestnancov zberných stredísk a prepravcov, ktorí nie sú vodiči, sa škrtne slovo vodiča.

 2. Ostatné časti osvedčenia od bodu 1.1 po bod 3.8 sa vypĺňajú obdobným spôsobom ako v prípade osvedčenia o schválení vozidla, ktorý je uvedený v kapitole I. oddiel 4. tohto  metodického pokynu.

        V prípade, že žiadateľ predloží kópiu osvedčenia o  absolvovaní tréningového kurzu vystaveného organizátorom v roku 2006, je možné vydať mu Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a vyznačiť jeho platnosť na dobu piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu organizátorom. Na osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak žiadateľ o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov nemá žiadne osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu, alebo má osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu vydané pred rokom 2006 alebo inou osobou ako organizátorom, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 

IV. Povoľovanie prepravcov zvierat

    A. na cesty do 8 hodín (typ 1)

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ 1.

 

        Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu typ 1 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

 1. žiadosť o povolenie prepravcu, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ),  doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

 2. meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za prepravu zvierat alebo osoby splnomocnenej zastupovaním žiadateľa pri konaní s orgánmi veterinárnej správy vo vzťahu  k preprave zvierat a všetky dostupné kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu na túto osobu,

 3. zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu typ 1; v prípade žiadosti o povolenie prepravcu typ 1 na prepravu psov a/alebo mačiek, žiadateľ predkladá aj počet  cestných vozidiel schválených na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a jednu kópiu platného preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat

 4. počet zamestnancov vykonávajúcich prepravu zvierat a jednu kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, každého zamestnanca, ktorý vykonáva prepravu zvierat ako sprievodca alebo vodič, plniaci súbežne povinnosti sprievodcu v prípade žiadosti o povolenie prepravcu pre domáce nepárnokopytníky, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a hydinu; v prípade, že žiadateľ plánuje vykonávať prepravu hospodárskych zvierat alebo hydiny osobne, predkladá kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov vydaného aj na jeho meno,

 5. kópiu vnútorných smerníc alebo záväzných pracovných postupov vo vzťahu k preprave zvierat, prijatých žiadateľom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1/2005, doložené písomným potvrdením týchto zamestnancov o tom, že sú s vnútornými smernicami alebo záväznými pracovnými postupmi oboznámení; v prípade, že žiadateľ nemá zamestnancov a prepravu zvierat plánuje vykonávať osobne, tieto doklady nemusí predkladať,

 6. výpis z registra trestov potvrdzujúci beztrestnosť žiadateľa alebo štatutára/štatutárov žiadateľa počas ostatných troch rokov v súvislosti s týraním zvierat (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006),

 7. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v inom členskom štáte a v inom členskom štáte mu nie je vydané povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005,

 8. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

        ŠVPS SR na základe žiadosti a po posúdení vyššie uvedených príloh žiadosti vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 podľa vzoru uvedeného v kapitole I prílohy 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Platnosť povolenia prepravcu typ 1 sa stanoví na dobu piatich rokov od dátumu vydania Povolenia prepravcu typ 1. Povolenie prepravcu typ 1 sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Na povolenie prepravcu typ 1 sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

        V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky uvedené doklady, ŠVPS SR ho vyzve na doplnenie podania a v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, ŠVPS SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu v novom správnom konaní.

        V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote odstráni všetky nedostatky s výnimkou dokladu/dokladov podľa písmena d) tejto kapitoly metodického pokynu, ŠVPS SR mu vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 s platnosťou do 4. januára 2008, nakoľko po skončení prechodného obdobia ustanoveného čl. 37 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005, nikto nesmie v súlade s čl. 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 po 5. januári 2008 viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vodičov alebo sprievodcov.

        Všetky rozhodnutia a Povolenie prepravcu typ 1 vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 

   B. na dlhé cesty nad 8 hodín (typ 2)

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu na dlhé cesty (typ 2).

Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu na dlhé cesty typ 2 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

 1. žiadosť o povolenie prepravcu na dlhé cesty, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

 2. meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za prepravu zvierat alebo osoby splnomocnenej zastupovaním žiadateľa pri konaní s orgánmi veterinárnej správy vo vzťahu 

 3. k preprave zvierat a všetky dostupné kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu na túto osobu,

 4. zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2; v prípade žiadosti o povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 na prepravu psov a/alebo mačiek, žiadateľ predkladá okrem schválených vozidiel uvedených nižšie pod písmenom e) aj počet cestných vozidiel schválených na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a jednu kópiu platného preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat

 5. počet zamestnancov vykonávajúcich prepravu zvierat a jednu kópiu Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, každého zamestnanca, ktorý vykonáva prepravu zvierat ako  sprievodca alebo vodič, plniaci súbežne povinnosti sprievodcu v prípade žiadosti o povolenie prepravcu pre domáce nepárnokopytníky, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a hydinu alebo psov a/alebo mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky; v prípade, že žiadateľ plánuje vykonávať prepravu hospodárskych zvierat alebo  hydiny alebo psov a/alebo mačiek osobne, predkladá kópiu Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov vydaného aj na jeho meno,počet schválených cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty a jednu kópiu platného Osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty, každého vozidla určeného na prepravu zvierat na dlhé cesty,

 6. kópiu vnútorných smerníc alebo záväzných pracovných postupov vo vzťahu k preprave zvierat, prijatých žiadateľom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1/2005, doložené písomným potvrdením týchto zamestnancov o tom, že sú s vnútornými smernicami alebo záväznými pracovnými postupmi oboznámení; v prípade, že žiadateľ nemá zamestnancov a prepravu zvierat plánuje vykonávať osobne, tieto doklady nemusí predkladať,

 7. výpis z registra trestov potvrdzujúci beztrestnosť žiadateľa alebo štatutára/štatutárov žiadateľa počas ostatných troch rokov v súvislosti s týraním zvierat (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006),

 8. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v inom členskom štáte a v inom členskom štáte mu nie je vydané povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005,

 9. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

        ŠVPS SR na základe žiadosti a po posúdení vyššie uvedených príloh žiadosti vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 podľa vzoru uvedeného v kapitole II prílohy 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Na povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky uvedené doklady, ŠVPS SR ho vyzve na doplnenie podania a v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, ŠVPS SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu na dlhé cesty v novom správnom konaní.

V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote odstráni všetky nedostatky s výnimkou dokladu/dokladov podľa písmena d) tejto kapitoly metodického pokynu, ŠVPS SR mu vydá rozhodnutie o povolení prepravcu na dlhé cesty a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 s platnosťou do 4. januára 2008, nakoľko po skončení prechodného obdobia ustanoveného čl. 37 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005, nikto nesmie v súlade s čl. 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 po 5. januári 2008 viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vodičov alebo sprievodcov. Táto výnimka sa vzťahuje aj na právnické osoby a fyzické osoby, ktorým je vydané Povolenie prepravcu na prepravu psov a/alebo mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky.

Všetky rozhodnutia a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 vydaného v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb. Prepravca, ktorému je vydané Povolenie prepravcu typ 1 alebo Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 je v prípade výskytu zmeny údajov a lebo dokladov povinný v súlade s čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 nahlásiť ŠVPS SR tieto zmeny do 15 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Nedodržaním tejto povinnosti sa vystavuje riziku sankcie od 500.000 Sk do 1.000.000 Sk za spáchanie správneho deliktu podľa § 50 písm. br) zákona č. 39/2007 Z.z.


Tento metodický pokyn je určený aj pre verejnosť a slúži ako postup pri získaní povolenia prepravcu, povolenia prepravcu na dlhé cesty, schválenia cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty, schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov na vykonanie nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z.