Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.6 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007Časť A
ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV


Plán štúdia vedúceho k diplomu, osvedčeniu alebo k inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne bude zahŕňať najmenej tieto predmety:

A. Základné predmety
fyzika
chémia
biológia zvierat
biológia rastlín
biomatematika

B. Špeciálne predmety

Skupina 1: Základné vedy
anatómia (vrátane histológie a embryológie)
fyziológia
biochémia
genetika
farmakológia
farmácia
toxikológia
mikrobiológia
imunológia
epidemiológia
profesionálna etika

Skupina 2: Klinické vedy
pôrodníctvo
patológia (vrátane patologickej anatómie)
parazitológia
klinická medicína a chirurgia (vrátane anesteziológie)
klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat
preventívne lekárstvo
rádiológia
rozmnožovanie a poruchy reprodukcie
štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo
veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo
liečba
úvod do štúdia odboru

Skupina 3: Živočíšna výroba
živočíšna výroba
výživa zvierat
agronómia
ekonomika vidieka
chov zvierat
veterinárna hygiena
etológia/správanie zvierat a ich ochrana

Skupina 4: Hygiena potravín
inšpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín živočíšneho pôvodu
hygiena a technológia potravín
prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracúvaní potravín)

Praktická výučba sa môže uskutočňovať formou obdobia vyučovania za podmienky, že toto obdobie je denné a pod priamou kontrolou príslušného úradu a nepresahuje šesť mesiacov v rámci súvislého päťročného obdobia štúdia.

Rozdelenie teoretickej a praktickej výučby do rôznych skupín bude vyvážené a koordinované takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť vymenované vedomosti a skúsenosti spôsobom, ktorý adekvátne umožní veterinárnym lekárom vykonávať všetky činnosti.

 
Časť B
OBLASTI, KTORÝCH ZNALOSŤ JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDČENIA
ALEBO INÉHO DOKLADU O POŽADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA


Znalosti:


a) vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára,
b) o stavbe a funkciách zdravých zvierat, o ich chove, rozmnožovaní a hygiene ako celku, ako aj o ich výžive vrátane technológie výroby a uskladňovania potravy zodpovedajúcej ich potrebám,
c) o správaní a ochrane zvierat,
d) o príčinách, povahe, priebehu, dôsledkoch, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách vrátane špeciálnych vedomostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,
e) o preventívnom lekárstve,
f) o hygiene a technológiách výroby, spracovania a distribúcie potravín pre zvieratá alebo potravín živočíšneho pôvodu určených na konzumáciu ľuďmi,
g) o zákonoch, nariadeniach a vykonávacích predpisoch vzťahujúcich sa na uvedené predmety,
h) klinické a iné praktické skúsenosti pod primeraným dohľadom.