Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Povinnosti prevádzkovateľa internetového predaja

Potraviny \ Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní
aktualizované dňa 16.6.2021

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len ŠVPS SR) oznamuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov-bitúnkov, že v zmysle nariadenia Rady (ES)1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania dňom 08.12.2019 končí prechodné obdobie pre všetky bitúnky schválené pred 01.01.2013 na zosúladenie požiadaviek nariadenia Rady (ES) 1099/2009 súvisiacich s usporiadaním, stavbou a vybavením bitúnku a zavedením požadovaných prevádzkových pravidiel. Prevádzkovateľ bitúnku na základe žiadosti podanej na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu požiada o opätovné schválenie svojej prevádzky vzťahujúcej sa na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Príslušnú žiadosť nájdete Tu link: https://www.svps.sk/dokumenty/EL_tlaciva/OHPZ7.pdf . Ide o dodatok : Časť 7 A. a Časť 8 A. k Prílohe č. 4.1. VZOR Žiadosti o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Dodatok k formuláru ŠVPS-Ž-07) Pre bitúnky s činnosťou „Zabíjanie „(kopytníky/ hydina/ zajacovité/zver z farmových chovov) sa pri podávaní žiadosti vypĺňa iba táto časť 7 A a 8 A , v ktorej sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania.

Pre bitúnky s malým objemom výroby nájdete žiadosť o schválenie tu: https://www.svps.sk/dokumenty/EL_tlaciva/OHPZ6.pdf . Dodatok 1.10.A k formuláru ŠVPS-ŽIADOSŤ- NBR-2011 o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Pre bitúnky sa podáva pred schvaľovaním vyplnený iba dodatok k žiadosti 1.10.A , v ktorom sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov-bitúnkov budú povinní do 08.12.2019 aktualizovať svoju príručku osvedčených postupov (POP) v zmysle zmien vyplývajúcich z nového schválenia svojej prevádzky a plnenia legislatívnych požiadaviek v plnom rozsahu.