Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Potraviny \ Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní
aktualizované dňa 21.2.2024

Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku okrem prevádzkovateľov uvedených v § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov oznámi podľa Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a e) zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej veterinárnej a potravinovej správe] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Vzor oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa zákona o potravinách oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín aj akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.


Dokument PDF Word
Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod
Vzor Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov formát RTF
Vzor Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 formát RTFPrevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh je povinný dodržiavať požiadavky a postupy uvedené v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a v osobitných predpisoch (napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny).

Registrácia prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku
Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.Registrácia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu

Dokument PDF Word
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu - usmernenie
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne


Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení Zoznamu obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry formát PDF a Zoznam slovenských obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúry uvádzaných pri predaji konečnému spotrebiteľovi formát XLS, Odkaz na stránku Ministerstva pôdohospodárstva http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=26&id=1428

Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu pre EU

Schvaľovanie prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky podľa zákona 39/2007 Z.z., ako aj nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.

Dokument PDF Word
Postup schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Schéma schvaľovania prevádzkarní
Vzor žiadosti o schválenie
Schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 - Dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011
Žiadosť o schválenie - Dodatok 1.10.A pre malé bitúnkyTabakové výrobky

Registrácia prevádzkarní tabakových výrobkov podľa § 3 zákona 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Príručky správnej praxe HACCPInformácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Informácia o príručke k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách pridané dňa 15.7.2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil príručku v dvoch častiach:
Guidance on date marking and related food information: Part 1 (date marking)
Guidance on date marking and related food information: Part 2 (food information)

Príručka má pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (PPP) pri označovaní potraviny dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti na svojich výrobkoch. Na pomoc PPP pri rozhodovaní o type označenia dátumu bol vyvinutý rozhodovací strom. Okrem toho musia PPP zvážiť, či existujú špecifické požiadavky na označovanie dátumu pre danú kategóriu potravín. Druhá časť príručky má pomôcť PPP pri označovaní podmienok skladovania a časových limitoch spotreby po otvorení balenia potravín alebo po ich rozmrazení.

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky inicioval a financoval preklad príručky do slovenského jazyka, ktorý nám bol zaslaný a nájdete ho nižšie.
Na základe pravidiel EFSA, ktorý príručku vydal, je preklad na nekomerčný účel možný, avšak len anglická verzia sa považuje za originálnu. Navyše je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať autorské práva.

Grafické označovanie výživových hodnôt na prednej strane obalupridané dňa 15.7.2021
V zmysle § 9 ods. 2 Zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku použiť aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín, než je uvedená v čl. 29 až 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom. Zároveň je povinný túto formu nahlásiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu

Predaj malých množstiev je legislatívne regulovaný nariadeniami vlády SR a to:
  • Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam
  • Nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

Grafického označovanie
V zmysle listu MPRV SR je potrebné doložiť MPRV SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky na vedomie zoznam výrobkov, ktoré budú označované schémou grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalu a zároveň aj etikety s vyobrazením schémy grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane obalu.

Zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky
Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky pridané dňa 24.04.2020
Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o všeobecných zásadách krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Podmienky k predaju fľašovaných vín v špecializovaných predajniach
Podmienky k predaju fľašovaných vín v špecializovaných predajniach pridané dňa 07.04.2020
Podľa uverejneného výkladu ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020

Predaj potravín prostredníctvom predaja na diaľku
Predaj potravín prostredníctvom predaja na diaľku pridané dňa 06.09.2019
S účinnosťou od 13.06.2014 majú povinnosti predávajúceho aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku konajú bez oprávnenia na podnikanie.

Tabakové výrobky
Registrácia prevádzkarní tabakových výrobkov podľa § 3 zákona 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkochĎaľšie
Na pozretieInformácia o potravinovom reťazci (IPR)

Dokument PDF
Informácia o potravinovom reťazci (IPR)
Vzor IPR pre hydinu
Vzor IPR pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
Vzor IPR pre teľatá mladšie ako 8 mesiacov
Vzor IPR pre ošípané
Vzor IPR pre koneDokumenty, tlačivá

Dokument PDF Word
Vzor Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Vzor Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011
Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod
Zaregistrované charitatívne organizácie pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011  v znení neskorších predpisov
Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
"Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 v znení neskorších predpisov
"Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu"
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne
Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti , dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A 
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 , dodatok 1.10.A pre malé bitúnky
Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou sú povinní každoročne do 31. marca podať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Vzor čestného vyhlásenia