Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prísnejšie predpisy pre kontrolu salmonely v jatočných telách ošípaných


        Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať, pokiaľ ide o všeobecné a osobitné hygienické požiadavky uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004, najmä kritérium hygieny procesu, ktoré sa týka salmonely v jatočných telách ošípaných ako dôsledok ich kontaminácie počas zabíjania.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 3. októbra 2011 prijal vedecké stanovisko k ohrozeniam verejného zdravia, na ktoré sa má vzťahovať prehliadka bravčového mäsa, kde sa salmonela identifikuje ako vysoké riziko pre verejné zdravie, ktoré súvisí s konzumáciou bravčového mäsa a odporúča sa prevencia pred kontamináciou jatočných tiel ošípaných salmonelou.

Na základe uvedených skutočností a stanoviska EFSA sa podľa čl.1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 217/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2073/2005, sa v kapitole 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 riadok 2.1.4 nahrádza prísnejším kritériom hygieny procesu (c=3 (6) ,[pôvodne 5 (6)] ), pokiaľ sa týka laboratórneho vyšetrovania salmonely z povrchu tiel jatočných ošípaných.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia od 1. júna 2014 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 217/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v jatočných telách ošípaných, hodnotiť kritériá hygieny procesov v kategórií potravín – „Telá ošípaných“( 2.1.4.) na základe nových prísnejších ukazovateľov.

 
 Kategória potravín    Mikroorganizmy    Plán odberu vzoriek 1  Limity 2  Analyt. ref. metóda 3  Stupeň v ktorom sa kritérium uplatňuje  Opatrenia v prípade nevyhovujúcich výsledkov  
 n 5 c 6  m 4  M 4
2.1.4
TELÁ OŠÍPANÝCH
Salmonella 50 3 Neprítomnosť na testovanej ploche/ telo
m= M
EN/ISO 6579 Telá po jatočnej úprave, ale pred chladením Zlepšenie hygieny na bitúnku a preverenie kontrol procesu, pôvodu zvierat a opatrení biobezpečnosti na farmách pôvodu

Vysvetlivky:

(1) n = počet jednotiek tvoriacich vzorku; c = počet jednotiek vzorky s hodnotami medzi m a M

(2) Pre kategóriu potravín 2.1.3 – 2.1.5 je  m = M

(3) Používať najnovšie vydanie normy

(4) Limity (m a M) sa vzťahujú len na vzorky odobraté deštruktívnou metódou. Denný priemer hodnôt log sa vypočíta tak, že sa najprv vezme logaritmická hodnota každého jednotlivého výsledku testu a potom sa vypočíta priemer týchto logaritmických hodnôt

(5) 50 vzoriek sa získa z 10 po sebe nasledujúcich odberov vzoriek v súlade s pravidlami odberu a frekvenciami ustanovenými v tomto nariadení

(6) Počet vzoriek, v ktorých sa zistila prítomnosť salmonel. Hodnota c je predmetom preskúmania s cieľom zohľadniť pokrok pri znižovaní prevalencie salmonel. Členské štáty alebo regióny s nízkou prevalenciou salmonel môžu používať nižšie hodnoty c aj pred preskúmaním