Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z úradnej kontroly za mesiac december 2023

aktualizované dňa 22.1.2024

V  období od 1.12. do 31.12. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 410 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 901 právnych subjektov  a 1 308 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 105 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 449 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 38 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 18 právnych subjektov a 30 prevádzok, nedostatky boli zistené u 12. maloobchodných prevádzok.

ČinnosťPočet kontrolovaných prevádzokKontroly bez nedostatkuKontroly s nedostatkomPočet kontrol celkom
Distribútori a dopravcovia1250353
Hypermarkety a supermarkety17237126397
Internetový predaj2624327
Malé predajne40870130731
Ostatné6707
Priamy predaj konečným spotrebiteľom na farme5606
Prvovýrobcovia1313114
Stredné predajne24955524579
Veľkoobchodné sklady961143117
Výroba35445814472
Výrobcovia predávajúci hlavne vo svojej predajni7617
Celkový súčet130823051052410
Počet vykonaných kontrol za kontrolované obdobie

Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Najviac nedostatkov  pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v označení, v predaji po dátume spotreby (Tabuľka č.2).

 ČinnosťHygienaOznačenieNedostatky v dokumentáciiNeplnenie opatreníNevyhovujúce výrobkyPredaj po DS/DMTNeregistrovaný subjekt
Výroba6230500
Veľkoobchodné sklady(VOS)2000000
Maloobchod/hyper a supermarkety(MOJ)198853417436
Distribúcia a preprava0101000
Vyhodnotenie úradných kontrol potravín počet nedostatkov

Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Za mesiac december bolo zaslaných 5 hlásení o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie.

NálezVýrobokKrajina pôvodučíslo RASFF oznámenia
Senzorické zmeny, zoxidovanéDaralt dió Back Mit mleté orechy 200 gUkrajina2023.8450
Salmonella AgonaBravčové mleté mäsoPoľsko2023.8542
Senzorické zmeny plaseň a hnilobaArašidy nelúpanéUSA2023.8766
Salmonella EnteritidisKuracie prsia chladenéPoľsko2023.8879
Senzorické zmeny chuť a vôňaSušené figyTurecko2023.8894
Počet RASFF oznámení poslaných v mesiaci december 2023

Fotodokumentácia

Sankcie uložené za zistené nedostatky

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 18 blokových pokút v celkovej výške 990 EUR.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 107 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 156 500 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 11 000 EUR.

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Počas úradných kontrol bolo odobratých 282 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 94 a 147 vzoriek potravín v obchodnej sieti.  Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke https://www.svps.sk/puk/.

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého  ovocia a zeleniny za mesiac december 2023

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 143 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 19 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 123 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 20 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 861 plodín, z čoho 19 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 2,2 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 807 plodín, z čoho 19 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bola posúdená 1 vyhovujúca plodina, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 53 HNM, hodnotené plodiny vyhoveli požiadavkám noriem.

Kontrola kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny

Typ činnostiPočet kontrolCelkový počet plodín (Hodnotenie na mieste)Nevyhovujúci počet plodínNevyhovujúci tovar (kg)
maloobchod12280719543,52
prvovýroba1100
veľkoobchod205300
Spolu14386119543,52
Kontroly čerstvého ovocia a zeleniny

Celkovo prekontrolovali inšpektori 273 598,35 kg tovaru, z čoho 543,52 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 543,52 kg.

Pri dovoze  bolo vykonaných 7 kontrol, pri vývoze bolo vykonaných 5 kontrol.

Hodnotených bolo spolu 51 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 524 plodín hodnotených voči osobitným normám, 319 voči všeobecnej norme a 8 voči EHK OSN normám.

Čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem pre extra triedu, 1. triedu kvality, 2. triedu kvality alebo všeobecnú  normu. Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 7 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.  Boli uložené pokuty vo výške 5 500 €.

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami  spolu  16 kontrol supermarketov  a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol  bola 1 kontrola so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 124 hodnotení na mieste v množstve 6 006,97 kg, v 1 prípade plodina nevyhovela hodnoteniu na mieste, čo je 0,8 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 151,0 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 35 druhov ovocia a zeleniny. 

Vyhodnotenie kontrol počas transportu

V mesiaci december veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 96 zásielok, čo predstavovalo 164 komodít.
V zásielkach bolo zistených 9 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

ÚdajHodnotaPercento z celkového počtu zásielokPercento z celkovej váhy
Počet hliadok51
Počet kontrolovaných zásielok96
Počet kontrolovaných komodít podľa druhu164
Množstvo (tona)173,890
Počet nezrovnalostí99,375
Množstvo s nezrovnalosťami (tona)6,3123,62
Vrátené zásielky0
Množstvo vrátených zásielok (tona)0
Počet zahájených správnych konaní0
Počet pokút6
Suma380
KrajinaPočet komodít podľa krajiny nakládkyPočet nezrovnalostí%
Česko (ČR)13323,07
Ostatné1915,26
Poľsko (PL)2314,34
Slovensko (SK)10743,73
Maďarsko (HU)200,00
Percentuálny podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky december 2023
Druh nedostatku% podiel  nedostatku na celkových nedostatkochSlovenskoPoľskoČeskoOstatné
Nevyhovujúca hygiena88,883131
Nedodržaný teplotný režim11,111000
Znemožnená vysledovateľnosť, Chýbajúca dokumentácia00000
Najčastejšie druhy nedostatkov a približný počet nedostatkov za krajinu december 2023