Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Požiadavky na predaj živých rýb


Požiadavky na stánkový /ambulantný predaj rýb

Na predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva.
Hygienické požiadavky na stánkový predaj / ambulantný predaj potravín sú ustanovené v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve, a to v :

 • Prílohe II, Kapitola III nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
 • §14 až §18 výnosu MP SR a MZ SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č.4/2008 Z. z).
 • Vyhláške MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
 • Prílohe III, Oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení, t.j. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola V tohto Oddielu VIII. Je potrebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácie.

Od 13. decembra 2014 sa uplatňujú nové predpisy EÚ o poskytovaní informácií spotrebiteľom:
 
 • Povinné informácie pre spotrebiteľov podľa článkov 35 až 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) č.1224/2009 a zrušuje nariadenie rady (ES) č.104/2000 (V prípade živých alebo nebalených produktov rybolovu a akvakultúry možno povinné informácie uvedené v odseku 1 poskytovať pri maloobchodnom predaji prostredníctvom komerčných oznamov, ako sú vývesné tabule alebo plagáty). a
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (vzťahuje sa na potraviny- balené).

 

Ak sa predaj rýb vykonáva na trhových miestach, uplatňujú sa požiadavky ustanovené zákonom č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Veterinárne požiadavky na ochranu zvierat pri stánkovom predaj, manipulácii s rybami a zabíjaní rýb

Zabíjanie musí byť v súlade s § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „NV SR č. 432/2012 Z. z.“).

Ryby možno omračovať:
 • omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj,
 • plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody,
 • prístrojom na mechanické omráčenie.

Použitie týchto prístrojov sa však nevyžaduje pri zabíjaní rýb v prevádzkarňach s malou kapacitou a pri sezónnom predaji a pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu. V týchto prípadoch sa omráčenie ryby vykoná mechanicky úderom do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením.
Z hľadiska welfare sa má zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom priestore, mimo dohľadu zákazníka.

  Pri manipulácii s rybami sa nesmie:
 • chytať ryby za oči a za žiabre,
 • zbavovať ryby šupín za živa,
 • násilne vytláčať rybám ikry,
 • omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.
Príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji sa nesmú preplňovať. Ryby možno držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5°C až 10°C a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody. Ryby možno z vody vyberať len pomocou podberáka.

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá, teda kým sa ryba nedostane do dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

 Príslušné RVPS vykonávajú úradné kontroly a dohliadajú nad dodržiavaním podmienok predaja živých rýb z hľadiska ich ochrany, pričom môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s rybami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristupujú k ukladaniu pokút a opatrení.
 

Ohlasovanie zásielok z iných členských štátov

V zmysle článku 6 odsek 2 písmena c) nariadenia Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchv a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov, nie je potrebné aby živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania boli sprevádzané veterinárnym certifikátom, pričom tieto živočíchy a produkty rybolovu pri prmiestňovaní z iného členského štátu do Slovenskej republiky nie je potrebné ani zadávať do TRACES systému.
Takéto zásielky musia spĺňať podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.

V zmysle § 33 odsek 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 7b zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS „ZÁSIELKY“, pričom v skupine komodít „Živočíšny produkt“ po výbere „Produkty farmového chovu rýb“ je potrebné zadať „Živé ryby“.

Vedľajšie živočíšne produkty pri odstraňovaní šupín a vnútorností neurčených na ľudskú spotrebu

V prípade ohláseného ambulantného predaja rýb a následne aj ich úprave po zabití (odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností, krv zo zabitia) vzniká vedľajší živočíšny produkt materiálu kategórie 3 (ďalej len „VŽP 3“) a prevádzkovateľ s nimi musí nakladať v zmysle požiadaviek § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. Uhynuté ryby, ktoré boli určené na ludskú spotrebu sú zaradené do skupiny VŽP 3.

Prevádzkovateľ musí na VŽP 3:

 • mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené „VŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu“, sú uzavreté a z materiálu, ktorý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať,
 • viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného VŽP,
 • zabezpečiť odstránenie do 24 hodín,
 • mať obchodné doklady o odovzdaní VŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.