Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre prepravcov - Poučenie pri vypĺňaní plánu prepravy

Dokumenty, tlačivá

podľa prílohy II Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 formát PDF veľkosť 27000kB o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č.1255/97

1. Každá osoba plánujúca dlhú cestu je povinná

pripraviť, vyplniť a podpísať všetky strany v pláne prepravy v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

2.  Plán prepravy sa nachádza v prílohe II nariadenia rady (ES) č.1/2005 a skladá sa z týchto oddielov:

 • oddiel 1 - Plánovanie
 • oddiel 2 - Miesto odoslania
 • oddiel 3 - Miesto určenia
 • oddiel 4 - Vyhlásenie prepravcu
 • oddiel 5 - Vzor hlásenia o nezrovnalostiach
  Strany plánu prepravy sa zviažu dohromady.

3. Organizátor:

 1. označí každý plán prepravy rozlišujúcim číslom
 2. zabezpečí, aby príslušná RVPS miesta odoslania dostala riadne vyplnenú a podpísanú kópiu oddielu 1 plánu prepravy, okrem čísla veterinárneho osvedčenia a to do dvoch pracovných dní pred plánovanou cestou
 3. dodrží pokyny príslušnej RVPS , podľa článku 14 ods.1
 4. zabezpečí, aby plán prepravy bol opečiatkovaný, ako sa vyžaduje v čl. 14 ods.1
 5. zabezpečí, aby plán prepravy sprevádzal zásielku zvierat počas celej cesty až do miesta určenia, alebo v prípade vývozu do tretej krajiny aspoň po výstupné miesto

4. Držitelia na mieste odoslania

a v prípade, že sa miesto určenia nachádza na území Spoločenstva, tak držitelia na mieste určenia vyplnia a podpíšu príslušné oddiely plánu prepravy. Informujú čo najskôr príslušný orgán o prípadných výhradách tykajúcich sa dodržiavania tohto nariadenia pričom použijú vzorový formulár uvedený v oddiely 5.

5. V prípade, že sa miesto určenia nachádza v rámci Spoločenstva,

držitelia na mieste určenia uchovávajú plán prepravy, okrem oddielu 4, po dobu najmenej troch rokov odo dňa príchodu na miesto určenia.  Plán prepravy sa na požiadanie predloží príslušnému orgánu.

6. . V prípade, že sa cesta končí na území Spoločenstva,

prepravca vyplní a podpíše oddiel 4 plánu prepravy 

7. V prípade vývozu zvierat do tretej krajiny,

prepravca odovzdá plán prepravy úradnému veterinárnemu lekárovi na výstupnom mieste.  V prípade vývozu živého hovädzieho dobytka s náhradou, sa nevyžaduje oddiel 3 plánu prepravy, pokiaľ sa podľa poľnohospodárskych zákonov vyžaduje spáva.

8. Prepravca uvedený v oddiely 3 plánu prepravy uchováva:

 1. kópiu vyplneného plánu prepravy
 2. príslušný záznamový list alebo výtlačok podľa prílohy I alebo prílohy I B nariadenia č. 3821/85/ EHS, pokiaľ sa toto nariadenie vzťahuje na dané vozidlo.
  Doklady uvedené v písmenách a) a b) sa predložia príslušnému orgánu, ktorý prepravcovi vydal povolenie, a na žiadosť príslušnému orgánu miesta odoslania do jedného mesiaca od ich vyplnenia, pričom prepravca ich uchováva počas obdobia minimálne troch rokov odo dňa kontroly.
  Doklady uvedené v písmene a) sa vrátia príslušnému orgánu miesta odoslania do jedného mesiaca po ukončení cesty, pokiaľ nie sú použité systémy uvedené v čl. 6 ods. 9. Zjednodušená verzia plánu prepravy a návod pre vedenie záznamu uvedených v čl. 6 ods. 9 bude stanovený postupom podľa čl. 31 ods. 2, až budú vozidla vybavené systémom uvedeným v čl. 6 ods. 9 .

 

 

 

Postup pri vypĺňaní plánu prepravy

Oddiel 1 Plánovanie – vyplní organizátor pred plánovanou cestou

Organizátor / prepravca sa uistí, že prepravca určený v pláne prepravy má schválené a platné:
- povolenie prepravcu
- osvedčenie o schválení pre dopravné prostriedky
- osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov

V tomto oddiely organizátor kompletne vyplní časti 1 až 8 okrem časti 5.3.

Časť 1.2 Ak je organizátor prepravy tiež prepravca zadajte meno vodiča, ktorý začne cestu. Ak organizátor nie je prepravcom, zadajte meno prepravcu, ktorý začne cestu v mieste odchodu.

Časť 2 Zadajte celkový predpokladaný čas trvania cesty od času odchodu z miesta odoslania až po príchod do miesta určenia, vrátane prestávok.

Časť 6.1 Zadajte každé oddychové, prekladacie, výstupné miesto počas trvania cesty vrátane schvaľovacieho čísla miesta.

Časť 6.4 Zadajte meno a schvaľovacie číslo prepravcu, ktorý dorazí na každé vhodné miesto pre odpočinok alebo prestupný bod.

Organizátor pridá vlastné jedinečné číslo plánu prepravy na koniec oddielu 1 a to isté číslo dopíše do pravého dolného rohu zvyšných strán plánu prepravy.
Riadne vyplnený a podpísaný oddiel 1 zašle prepravca na príslušnú RVPS v mieste odoslania najmenej dva pracovné dni pred začiatkom cesty!

Oddiel 2 – Miesto odoslania – vyplniť/overiť na mieste odchodu

Organizátor/ prepravca je zodpovedný za to, aby držiteľ zvierat na mieste odchodu vyplnil prípadne už len overil vyplnené časti 1 až 7 a podpisom a pečiatkou potvrdil údaje.
Certifikujúci veterinárny lekár na mieste odoslania vyplní časti 8-11 a doplní svoje zistenia.

Oddiel 3 – Miesto určenia - vyplní držiteľ zvierat alebo veterinárny inšpektor na mieste určenia

Organizátor/ prepravca je povinný zabezpečiť, aby držiteľ na mieste určenia plne vyplnil/ overil vyplnené časti 1 až 7.
Tam, kde zvieratá vystupujú z EÚ, musí vyplniť túto časť úradný veterinárny lekár.
Vodič je povinný mať u seba kópiu povolenia prepravcu pod ktorým pracuje, osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a osvedčenia o schválení dopravného prostriedku

Časť 4.1- 4.3 Držiteľ zvierat skontroluje meno a schvaľovacie číslo prepravcu a vodiča, ktorý doručil zvieratá na miesto určenia, skontroluje registračnú značku vozidla a číslo osvedčenia o schválení pre dopravné prostriedky a označí konkrétne políčko z výsledku kontrol.

Časť 4.4 Držiteľ zadá priemernú plochu pripadajúcu na jedno zviera. Vypočíta sa vydelením časti 4 oddielu 2 celkovou úžitkovou plochou, ktorej veľkosť je zadaná v osvedčení o schválení dopravného prostriedku.

Časť 4.5 Ak niektorá časť plánu prepravy nebola úplne dokončená alebo trvania cesty nebolo dodržané, začiarknite políčko VÝHRADY.
Ak sa zistia akékoľvek nedostatky zaznamenané v časti 5.2, musí byť vyplnený oddiel 5 Vzor hlásenia o nezrovnalostiach, kópia musí byť odoslaná na príslušnú RVPS, ktorá opečiatkovala plán prepravy a taktiež informuje príslušný lokálny veterinárny orgán.

Oddiel 4 –Vyhlásenie prepravcu - vyplní vodič alebo sprievodca

Vodič, ktorý má na starosti zvieratá musí zapísať každú zastávku, prestupové miesto, dátumy a časy príchodu a odchodu. Keď zvieratá oddychujú na kontrolnom mieste, musí úradný veterinárny lekár pred pokračovaní cesty skontrolovať spôsobilosť zvierat na prepravu a opečiatkovať časť dôvod.
Ak sa niektorá časť trasy odlišuje od trasy v oddiely 1, líši sa doba cestovania alebo došlo k zmene prepravcu, potom sa musí dôvod vysvetliť a zapísať do tohto oddielu. Takisto akékoľvek zranenie alebo usmrtenie, objavené počas cesty musí byť zaznamenané a udaný dôvod zranenia alebo úmrtia.
Tento oddiel si vyžaduje meno, schvaľovacie číslo prepravcu, vodičov a ich podpisy. Toto má byť vykonané každým prepravcom, ktorý sa zúčastnil danej cesty.

Oddiel 5 – Vzor hlásenia o nezrovnalostiach

Vyplní vlastník zvierat v mieste odoslania a určenia je povinný vyplniť tento oddiel 5 pri zistených nezrovnalostiach tohto nariadenia a kópia musí byť okamžite zaslaná vydávajúcemu veterinárnemu inšpektorovi. Ak nedostatok je objavený veterinárnym inšpektorom, mal by inšpektor požiadať, aby porušenie bolo ešte pred cestou odstránené a môže sa obrátiť na príslušný orgán pre ďalšiu právnu činnosť.

 

 

Zasielanie plánu prepravy

Na konci cesty prepravca vezúci zvieratá na miesto určenia, zašle kópiu plne vyplneného plánu prepravy spolu so záznamovým listom veterinárnemu orgánu na mieste odoslania (RVPS - na základe vyžiadania informácii podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy) a príslušnému veterinárnemu orgánu, ktorý prepravcovi vydal povolenie (ŠVPS SR) a to do jedného mesiaca od ukončenia cesty. Držiteľ zvierat na mieste určenia dostane originál plánu prepravy, ktorý uschová po dobu troch rokov (alebo úradný veterinárny lekár v mieste výstupu z Európskej únie). Prepravca uvedený v oddiely 3 plánu prepravy uchováva kópiu plánu prepravy a záznamový list počas obdobia minimálne troch rokov.

Nedodržanie tohto alebo inej požiadavky nariadenia Rady 1/2005 môže viesť k nepodpísaniu zdravotného certifikátu (TRACES), nevydaniu plánu prepravy a môže byť prepravcovi v správnom konaní uložená pokuta do výšky 3 319 €.