Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Živé zvieratá


Párnokopytníky


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
hovädzí dobytok na chov, produkciu a na zabitie (okrem zvierat narodených v UK) IBR 2004/558/ES
(naposledy zmenené 2011/674/EÚ)


Brucelóza, TBC, Leukóza 2003/467/ES

(naposledy zmenené 2012/449/EÚ)
64/432/ES príloha F, vzor I
(naposledy zmenené 2009/976/EÚ)
Smernica Rady 64/432/ES
(naposledy zmenené 2009/976/EÚ)
Nariadenie vlády SR 280/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 487/2003 Z.z.)

Pozor na nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky - modrého jazyka (naposledy zmenené (EÚ) č. 456/2012)
ošípané na chov, produkciu a na zabitie Klasický mor ošípaných 81/400/ES
(naposledy zmenené 92/47/ES)


Aujeszkeho choroba 2008/185/ES

(naposledy zmenené 2012/701/EÚ)


Vezikulárna choroba ošípaných 2005/779/ES

(naposledy zmenené 2009/620/ES)
64/432/ES príloha F, vzor II
(naposledy zmenené 2009/976/EÚ)
64/432/ES
(naposledy zmenené 2009/976/EÚ)
Nariadenie vlády SR 280/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 487/2003 Z.z.)

Pozor na obmedzenia v prípade Afrického moru ošípaných v Taliansku viď 2005/363/ES (naposledy zmenené 2011/852/EÚ).
Pozor na obmedzenia v prípade Klasického moru ošípaných v krajinách Nemecko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko viď 2008/855/ES (naposledy zmenené 2012/702/EÚ), Holandsko viď 1998/226 (naposledy zmenené 2002/670/ES), Rumunsko 2006/779/ES (naposledy zmenené 2007/630/ES), v prípade Vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku viď 2005/779/ES (naposledy zmenené 2009/620/ES)
ovce a kozy na chov a produkciu (okrem oviec a kôz na výkrm) Brucelóza 93/52/ES
(naposledy zmenené 2011/277/EÚ)
91/68/EHS príloha E, vzor III
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Smernica Rady 91/68/EHS
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Nariadenie vlády SR 47/2005 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 208/2006 Z. z.)

Pozor na nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky - modrého jazyka (naposledy zmenené (ES) č. 456/2012)
ovce a kozy na výkrm Brucelóza 93/52/ES
(naposledy zmenené 2011/277/EÚ)
91/68/EHS príloha E, vzor II
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Smernica Rady 91/68/EHS
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Nariadenie vlády SR 47/2005 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 208/2006 Z. z.)

Pozor na nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky - modrého jazyka (naposledy zmenené (ES) č. 456/2012)
ovce a kozy na zabitie Brucelóza 93/52/ES
(naposledy zmenené 2011/277/EÚ)
91/68/EHS príloha E vzor I
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Smernica Rady 91/68/EHS
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Nariadenie vlády SR 47/2005 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 208/2006 Z. z.)

Pozor na nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky - modrého jazyka (naposledy zmenené (ES) č. 456/2012)