Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky v komerčnom chove hydiny

aktualizované dňa 31.1.2024

Dňa 25.1.2024 bol na RVPS Komárno nahlásený zvýšený úhyn (150 ks) dospelej reprodukčnej hydiny (kura domáca) na farme v okrese Komárno, kde v mieste výskytu je chovaných 40.000 kusov hydiny.

Úradný veterinárny lekár RVPS Komárno ešte v ten istý deň na farme odobral úradné vzorky – 4 kadávery hydiny, ktoré boli ešte v teň deň poslom doručené do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene (ďalej len NRL) za účelom vylúčenia alebo potvrdenia aviárnej influenzy.

Úradný veterinárny lekár na mieste nariadil opatrenia pri podozrení z nákazy, predovšetkým sa zakázalo premiestňovanie živej alebo mŕtvej hydiny, ako aj všetkých produktov z nej, a tiež predmetov, ktoré by mohli byť kontaminované vírusom HPAI z a do podozrivého chovu.

Dňa 26.1.2024 o 13:13 hod. boli ŠVPS SR a RVPS Komárno informované NRL o pozitívnom výsledku všetkých testovaných vzoriek (metódou PCR) na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1 (protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 4221/2024). Patologicko-anatomická pitva preukázala hyperémiu pľúc, priedušnice a tráviaceho traktu, hemoragickú zväčšenú slezinu, krvácaniny v lebečnej dutine, cyanózu hrebienkov a lalôčikov.


Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Príslušný orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu, príslušný orgán po potvrdení vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI), ktorá sa zaraďuje medzi choroby kategórie A, úradne vymedzuje ohnisko a reštrikčné pásmo v okolí ohniska, a nariaďuje v nich opatrenia za účelom zabránenia ďalšiemu šíreniu choroby kategórie A.

Na základe uvedeného RVPS Komárno nariadila nasledovné opatrenia v zmysle platných predpisov:

a) Opatrenia v ohnisku nákazy (Č.j.: 338-2/2024-500 zo dňa 26.1.2024) GPS: 47.78 / 18.01


Nariadené bolo:

Usmrtiť bezodkladne na mieste všetku hydinu v sektore E takým spôsobom, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum, pod úradným dohľadom a podľa pokynov RVPS Komárno (Usmrcovanie zvierat v ohnisku plynom (CO2) plynom zabezpečujú špeciálne vyškolení pracovníci ŠVPS SR v mobilnom usmrcovacom zariadení – mobilná plynová komora s klietkami na usmrcovanie hydiny. Usmrcovanie hydiny bude prebiehať počnúc dňom 30.1.2024, priebežné odstraňovanie kadáverov je v súčasnosti už zabezpečené prostredníctvom kafilérie (VAS Mojšova Lúčka)).

 • Zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove, pod úradným dohľadom podľa pokynov RVPS Komárno.
 • Zneškodniť alebo vhodne ošetriť spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu aviárnej influenzy, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podstielka, kal a hnoj, pod úradným dohľadom podľa pokynov RVPS Komárno.
 • Vykonať predbežné čistenie a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy, zariadení, ktoré môžu byť kontaminované, dopravných prostriedkov používaných na presun hydiny, kadáverov, mäsa, krmiva, hnoja, kalu, podstielky, rastlín, rastlinných produktov, vody a iného materiálu, predmetov alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované vírusom HPAI, pod úradným dohľadom a podľa pokynov RVPS Komárno.


RVPS ďalej zakázala:

 • Akékoľvek premiestňovanie živej alebo zabitej/usmrtenej hydiny, vajec hydiny, iných produktov živočíšneho pôvodu, iného držaného vtáctva a jeho produktov, uhynutého vtáctva a iných vedľajších živočíšnych produktov z neho, a domácich zvierat triedy cicavce v rámci ohniska, z ohniska a do ohniska nákazy bez povolenia RVPS Komárno.
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom v ohnisku bez povolenia RVPS Komárno.
 • Vynášanie akýchkoľvek predmetov a materiálov, ktoré by mohli byť kontaminované vírusom HPAI z ohniska bez povolenia RVPS Komárno.
 • Vstup/vjazd do ohniska a výstup/výjaz z ohniska nákazy osobám/vozidlám bez povolenia RVPS Komárno.

b) Opatrenia pre reštrikčné pásmo:

 1. Ochranné pásmo (rádius 3km)
 2. Pásmo dohľadu (rádius 10 km)

Tieto nariadenia sú adresované obciam v rámci pásiem, chovateľom hydiny a iného vtáctva v rámci pásiem a poľovníckym združeniam.

Ide o nariadenie súpisu chovov vnímavých druhov zvierat v daných obciach, ak je to možné umiestnenie chovaného vtáctva vo vnútorných/iných priestoroch v chove, aby sa zabránilo kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, zabezpečenie zvýšenia úrovne biologickej bezpečnosti v chovoch, nahlasovanie podozrivých úhynov alebo iných príznakov na RVPS, informovanie verejnosti v obciach prostredníctvom rozhlasu alebo iným v mieste obvyklým spôsobom, zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov prostredníctvom miestnych PZ.

V reštrikčnom pásme sa tiež zakazuje:

 • premiestňovanie živého/mŕtveho vtáctva, jeho produktov a vedľajších živočíšnych produktov bez povolenia RVPS Komárno (Výnimky zo zákazu premiestňovania živých zvierat, konzumných vajec a mäsa sú možné v rámci územia SR, ak pochádzajú zo zariadení (chovov), ktoré boli na základe analýzy rizika posúdené ako nízkorizikové a v týchto zariadeniach nie je potvrdený výskyt ani vyslovené podozrenie na výskyt nákazy AI.)
 • konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie vtáctva v rámci pásiem,
 • vypúšťanie vtáctva za účelom zazverenia revírov.


Zdroj nákazy

Predpokladaným zdrojom nákazy pre toto primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov. V okolí sa zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch. U týchto vtákov boli takisto zaznamenané úhyny a boli odoberané vzorky za účelom laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu HPAI. Epizootologické šetrenie naďalej prebieha.


Riziko pre človeka

Vírusy HPAI subtypov H5 a H7 sú potenciálne zoonotické, napriek tomu v súčasnosti kolujúci kmeň H5N1 nepredstavuje pre ľudí vysoké riziko.

Súčasné stanovisko ECDC ((European Center for Disease Prevention and Control, tj. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb):

Stanovenie rizika pre človeka zo strany ECDC, pokiaľ ide o infekciu vírusmi aviárnej influenzy (v súčasnosti v Európe kolujúca vetva 2.3.4.4b) sa v poslednej dobe nezmenilo:

 • Nízke – pre bežnú verejnosť
 • Nízke až stredné – pri zvýšenej expozícii vírusmi HPAI (napr. z dôvodu zamestnania – práca na pozitívnej farme, depopulácia ohniska a pod. - zamestnanci, veterinári a pod.)