Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vtáčia chrípka - Aktuálna situácia

aktualizované dňa 16.2.2024

Opatrenia záväzné na celom území SR

Mimoriadne núdzové opatrenie Hlavného veterinárneho lekára SR (č.k. mno - 4373/ 2005) pre všetkýchchovateľov držaného vtáctva

Právne predpisy EÚ

Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ)
Rok Číslo
2024 2024/258 z 10. januára 2024
2023 Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2023/2913 z 20. decembra 2023
2023 Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2023/2695 z 24. novembra 2023,
2023 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2447 z 24. októbra 2023 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (v aktuálnom konsolidovanom znení)
2023 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (= Animal Health Law, AHL)
2023 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (v aktuálnom konsolidovanom znení)
Gradient Buttons

Aviárna Influenza v SR (2023 – 2024)


Obdobie/Sezóna Ohniská u hydiny Ohniská u iných vtákov držaných v zajatí Pozitívne prípady u voľne žijúceho vtáctva
Počet za rok 2024 4 1 9
Počet za sezónu 2023/24 5 3 9
Počet za celý rok 2023 4 3 16
Počet za sezónu 2022/23 2 3 3


AI v SR

Prípad Typ Typ2 Druh/Kategória Lokalita Dátum potvrdenia nákazy Lat Lng
1 Vtáky držané v zajatí sokoliarstvo myšiak hôrny, sova dlhochvostá Banská Bystrica 5.12.2023 48.728 19.114
2 Vtáky držané v zajatí súkromný chov dravcov jastrab lesný, plamienka driemavá Prečín, okr. Púchov 18.12.2023 49.083755 18.539147
3 Hydina domáci drobnochov kura domáca Slatina, okr. Levice 27.12.2023 48.14280 18.89697
4 Hydina domáci drobnochov kura domáca Hubina, okr. Piešťany 10.1.2024 48.61699 17.88894
5 Voľne žijúce vtáky labuť veľká (Cygnus olor) BA – MČ Devínska Nová Ves 15.1.2024 48.239 16.951
6 Vtáky držané v zajatí labuť čierna (Cygnus atratus) okr. Poprad 18.1.2024 49.11291 20.19415
7 Voľne žijúce vtáky hromadný úhyn hus divá (Anser anser) okr. Poprad 18.1.2024 49.11291 20.19415
8 Voľne žijúce vtáky hromadný úhyn labuť veľká (Cygnus olor) okr. Senica 18.1.2024 48.62500 16.98553
9 Hydina komerčný chov kura domáca (reprodukčný chov) okr. Komárno 26.1.2024 47.77436 18.00790
10 Voľne žijúce vtáky labuť veľká (Cygnus olor) okr. Komárno 30.1.2024 47.790 17.996
11 Voľne žijúce vtáky hromadný úhyn labuť veľká (Cygnus olor) okr. Malacky 1.2.2024 48.40981 16.91363
12 Voľne žijúce vtáky hromadný úhyn labuť veľká (Cygnus olor) okr. Malacky 1.2.2024 48.33685 16.93616
13 Hydina komerčný chov kura domáca (reprodukčný chov) okr. Pezinok 2.2.2024 48.383715 17.355302
14 Hydina komerčný chov kura domáca (reprodukčný chov) okr. Trnava 2.2.2024 48.448049 17.603751
15 Voľne žijúce vtáky hromadný úhyn labuť veľká (Cygnus olor) okr. Komárno 5.2.2024 47.9267 18.0933
16 Voľne žijúce vtáky hus bieločelá (Anser albifrons) BA – MČ Dúbravka 12.2.2024 48.18865 17.04124
17 Voľne žijúce vtáky labuť veľká (Cygnus olor) okr. Banská Bystrica 14.2.2024 48.735547 19.194446

Aktuálna situácia výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) v Európe

Najnovšie informácie o počte a vývoji prípadov možno nájsť na interaktívnom paneli úradu EFSA. Na ňom možno vizuálne preskúmať v priestore a čase podrobné informácie o všetkých zisteniach HPAI hlásených u hydiny, voľne žijúcich vtákov a vtákov chovaných v zajatí v Európe od októbra 2016;

Dashboard on highly pathogenic avian influenza virus detection in Europe

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS)

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS) registruje a dokumentuje vývoj situácie dôležitých infekčných chorôb zvierat v Európe. Na webovej stránke Informačnému systému ADIS je pravidelne zverejňovaný stav situácie výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) v Európe.

HPAI – NON P – výskyt u vtákov ( aj voľne žijúcich ) mimo hydiny HPAI ( P) – výskyt u hydiny HPAI- captive birds – vtáky žijúce v zajatí

Migračné trasy sťahovavých vtákov:

Migracia vtakov
Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny v SR na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy:
https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka_ochrana_chovov.asp
Usmernenie k ochrane pracovníkov:
https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka_ochrana_pracovnikov.asp


Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky tento plán každoročne vypracováva a aktualizuje. Systém dohľadu (surveillance) je postavený na komplexnom prístupe zahŕňajúcom rôzne zložky navzájom sa dopĺňajúcich činností dohľadu nad populáciami hydiny a voľne žijúcich vtákov:

  • systémy včasného zisťovania = pasívny monitoring (časti A a B) – v prípade výskytu klinických príznakov, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť HPAI v chove, alebo v prípade nahlásených úhynov voľne žijúcich vtákov;
  • dohľad na základe rizika = aktívny monitoring (časti C a D) – rutinný monitoring zameraný na vyhľadávanie protilátok proti nízkopatogénnym kmeňom AI (LPAIV), resp. na vyhľadávanie vírusu HPAI v kŕdľoch hydiny druhov, ktoré častokrát nevykazujú významné klinické príznaky, a preto môžu predstavovať skryté riziko šírenia vírusu HPAI do ďalších chovov (tj. vodná hydina, prepelice).

Ciele surveillance aviárnej influenzy:

A. Včasné zisťovanie vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) u hydiny;
B. Včasné zisťovanie HPAI u voľne žijúcich vtákov s cieľom:
  • včasného varovania pred možným zavlečením HPAI do chovov hydiny (najmä prostredníctvom sťahovavých voľne žijúcich vtákov vstupujúcich na naše územie),
  • získanie informácií pre stanovenie rizika šírenia vírusu;
C. Zisťovanie HPAI u druhov hydiny, ktoré vo všeobecnosti nevykazujú významné klinické príznaky;
D. Zisťovanie cirkulujúcich nízkopatogénnych vírusov aviárnej influenzy (LPAIV), ktoré sa môžu ľahko šíriť medzi kŕdľami hydiny najmä v oblastiach s vysokou hustotou zariadení pre hydinu, vzhľadom na ich potenciál mutovať na HPAI s cieľom:
  • identifikovať ohniská (klastre) infekcie LPAIV;
  • monitorovať riziko šírenia LPAIV premiestňovaním hydiny a kontaminovanými predmetmi (fomitmi);

Zvyšovanie povedomia o HPAI a LPAIV, ktoré predstavujú potenciálne zoonotické riziko.