Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2012

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

21.12.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Hovädzie mäso s povrchovým osliznutím
Inšpektori úradnej kontroly potravín u prevádzkovateža Hypermarket TESCO, OC Turiec č.1 , Martin odobrali vzorku vákuovo baleného „Steaku z hovädzej sviečkovej roštenky s kosou“, pôvodom Írsko a dátumom spotreby do 28.12.2012 k laboratórnemu vyšetreniu na ŠVPÚ Dolný Kubín....

17.12.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia pre konečných spotrebitežov pri nákupe medu
V súvislosti s určitými zisteniami veterinárnych inšpektorov upozorňujeme konečných spotrebitežov, aby pri zakúpení medu, či už priamo u prvovýrobcu , na miestnom trhovisku alebo v maloobchodnej jednotke venovali pozornos nasledujúcim informáciám, ktoré platia pre med v zmysle platenej legislatívy....

13.12.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Bravčové mäso s výraznými zmenami kazenia
Inšpektori úradnej kontroly potravín v priebehu kontroly u prevádzkovateža Hypermarket TESCO Žilina odobrali vzorku vákuovo baleného bravčového pliecka z Mangalice pôvodom LAC-HÚS Kft. 4080 Hajdúnánás, Boszorményi u 2, Maďarsko k laboratórnemu vyšetreniu na ŠVPÚ Dolný Kubín. Analýza potvrdila výrazné zmyslové zmeny ...

12.12.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Maslo so zmyslovými zmenami
V spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., HM TESCO STORES SR, a.s., Trenčianska 2492/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom bola odratá vzorka „Maslo 250 g“,DS 18.01.,výrobca Požsko...

09.12.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie November 2012
V období od 01.11.2012 do 30.11.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 931 úradných kontrol..formát PDF(vežkos 750kB) 

09.12.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2012
V sledovanom období november 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 334 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu......

29.11.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Med s nálezom antibiotík
V rámci úradnej kontroly v obchodnej sieti bol zistený predaj Včelieho medu lesného – zmes medov EÚ a mimo EÚ, dátum spotreby 30.5.2015, v ktorom sa laboratórnou analýzou potvrdil obsah rezíduí veterinárnych liečiv – sulfonamidov.....

26.11.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2012. formát PDF(vežkos 490kB)

20.11.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2012
V sledovanom období október 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 280 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu.....formát PDF(vežkos 700kB)

16.11.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Registrácia potravinových prevádzkarní, ktoré vyvážajú do USA
Americký úrad „Food and Drug Administraion“ (FDA) informuje ohžadne požiadavky na registráciu resp. opätovnú registráciu potravinárskych subjektov pôsobiacich na americkom trhu do konca tohto kalendárneho roku. Registrácia, resp. obnova registrácie bezpodmienečne platí i pre subjekty, ktoré už v minulosti boli registrované. Registráciu je teraz možné uskutočni on-line, faxom i emailom, a je bezplatná. Ciežom je získa aktuálne kontaktné informácie a bližšiu špecifikáciu potravín, ktorých vývozy obchodný subjekt realizuje, pre užahčenie komunikácie v prípade vzniku akéhokožvek ohrozenia v oblasti bezpečnosti potravín. Doplňujúce informácie a často kladené otázky.

12.11.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

V Úradnom Vestníku Európske únie L 310 bolo dňa 9.11.2012 publikované Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 16/2012
z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaž ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na žudskú spotrebu.

07.11.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie október 2012
V období od 01.10.2012 do 31.10.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 457 úradných kontrol.....

05.11.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Otázky a odpovede o uplatňovaní Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 v súvislosti s poskytovaním informácií o potravinách spotrebitežom
V prípade balených potravín musia by povinné informácie o potravinách priamo na balení, alebo na pripojenej etikete. V tomto prípade aký typ pripojenej etikety je akceptovatežný ? V prípade balenia „multipack" pozostávajúceho z niekožkých individuálnych balení, a predávaných výrobcom vežkoobchodníkom/maloobchodníkom, musia by povinné informácie podža článku 9 a 10 Nariadenia na každom jednotlivom balení ... formát PDF(vežkos 684 kB)

31.10.2012 | Živé zvieratá

Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov
Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov ohžadne požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia rady 1099/2009/ES o ochrane zvierat počas usmrcovania formát PDF(vežkos 738 kB)

26.10.2012 | Živé zvieratá

Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike
Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike k dátumu 22.10.2012 formát PDF(vežkos 142kB)

23.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Falšovaná mrazená hovädzia sviečková
Dňa 19.10.2012 priniesol prevádzkovatež z Bratislavy vzorku mrazenej hovädzej sviečkovej 2/3 LBS v originálnom balení za účelom vyšetrenia - dôkaz bravčových proteínov. Laboratórnym vyšetrením ŠVPÚ Bratislava bol dňa 22.10.2012 vo vzorke ELISA testom zistený proteín bravčového mäsa, hovädzí proteín zistený nebol....

23.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Preventívne opatrenie na liehoviny vyrobené Likérkou Drak
Na základe hlásenia zaslaného v rýchlom výstražnom systéme pre potraviny ŠVPS SR vydala zákaz umiestňovania na trh všetkých výrobkov - liehovín s označením výrobcu Likérka Drak, s.r.o., Česká republika distribuovaných po 1. januári 2012....

19.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Cielená kontrola liehovín s označením výrobcu „Likérka DRAK"
Z dôvodu ochrany zdravia spotrebitežov a podozrenia na porušovanie platnej legislatívy u výrobkov s označením výrobcu Likérka DRAK, spol. s r. o. Česká republika, budú inšpektori úradnej kontroly potravín vykonáva cielenú kontrolu všetkých výrobkov s označením výrobcu Likérka Drak, s.r.o....

19.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Zákaz predaja liehoviny „Originál Tuzemák"
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe hlásenia v rýchlom výstražnom systéme pre potraviny vydala zákaz na predaj všetkých balení liehoviny s označením „Originál Tuzemák“ vyrobených Likérkou DRAK, spol. s r. o....

19.10.2012 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom - aktualizácia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 262kB)

18.10.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2012. formát PDF(vežkos 524kB)

09.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7356/2012

05.10.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie september 2012
V období od 01.09.2012 do 30.09.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 837 úradných kontrol.....

03.10.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia o nevyhovujúcej liehovine „Vodka Kwaczek 40%“
Inšpektori úradnej kontroly potravín odobrali vzorku kategorizovanej liehoviny s označením „Vodka Kwaczek 40%“ v sklenej 0,5 l fžaše. Vodka podža označenia na etikete bola vyrobená a fžaškovaná v Českej republike...

03.10.2012 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2012 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

28.09.2012 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2011
V roku 2011 bolo analyzovaných 612 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, hydinového mäsa, bravčovej alebo hovädzej pečene a detskej alebo dojčenskej výživy. Vo vzorkách sa stanovovala prítomnos 334 druhov pesticídov a ich metabolitov. Z uvedeného počtu sa vo vzorkách zistila prítomnos 110 druhov pesticídov... formát PDF(vežkos 1341kB) 

28.09.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Mimoriadne opatrenie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky
Mimoriadne opatrenie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky ohžadne predaja, distribúcie a vývozu liehovín mimo územie Českej republiky nahradzujúce mimoriadne opatrenie zo dňa 20.9.2012. formát PDF(vežkos 390kB)

26.09.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Mimoriadne opatrenie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky
Mimoriadne opatrenie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky ohžadne predaja, distribúcie a vývozu liehovín mimo územie Českej republiky. formát PDF(vežkos 364kB)

18.09.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Oznam o zákaze dovozu alkoholu vyrobeného na území ČR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva s okamžitou platnosou od 17. hodiny dnešného dňa, t.j. 18. septembra 2012, dočasný zákaz uvádza, predáva a používa liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky. Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie, ktorá môže ma fatálne následky. V rámci SR bolo zatial zo strany orgánov ŠVPS SR vykonaných 1458 úradných kontrol. Nedostatky boli zistené v 8 prípadoch. Jednalo sa nedodržanie zákazu predaja liehovín vyrobených na území ČR, stiahnuté liehoviny pôvodom z ČR neboli v skladovacích priestoroch dostatočne zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii a v niektorých prípadoch nebolo možné z etikety liehovín a dokumentácie zisti či sa jedná o výrobky vyrobené na území ČR. V prípade zistených nedostatkov boli uložené opatrenia na mieste. formát PDF(vežkos 92kB) aktualizované 18.10.2012

14.09.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Liehoviny s vysokým obsahom metanolu
V súvislosti s predajom a zisteniami v Českej republike ohžadne predaja liehovín s vysokým obsahom metanolu, po konzumácii ktorých došlo k viacerým otravám, ako aj k úmrtiam, orgány ŠVPS SR vykonávajú úradné kontroly... aktualizované 18.10.2012

10.09.2012 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom - aktualizácia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 183kB)

10.09.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Kuracia zmes Fašírka á 600g, hlbokozmrazená, mäsový prípravok
Pri úradnej kontrole v prevádzkarni CBA Slovakia, s.r.o., Potraviny 7211, Centrum – Stred 53, 017 01 Považská Bystrica bola odobratá úradná vzorka kuracej zmesi Fašírky á 600 g, hlbokozmrazenej, mäsový prípravok s označením výrobnej dávky L 9120709001 výrobca HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topožčany, vzorkované množstvo 16 ks s dátumom spotreby 07.01.2013, v ktorom laboratórnymi skúškami bola zistený pozitívny nález Salmonella enteritidis. ...

31.08.2012 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie včiel - príznaky chorôb
Tento dokument s opisom ochorenia je vypracovaný s ciežom rozpozna klinické príznaky ochorenia vo včelstvách.

23.08.2012 | Informácie pre spotrebitežov

„Maslo“ Family (pôvod výrobku Požsko) - s cudzím tukom
V uvedenej vzorke masla bola zistená prítomnos cudzieho tuku, obsah tuku pod hodnotu deklarovanú na obale výrobku, vôňa a chu netypická pre maslo, výrazná po margaríne. Vo veci je zahájené správne konanie. ...

21.08.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Kuracie prsia chladené nebalené z Požska
Pri úradnej kontrole u prevádzkovateža potravinárskeho podniku POLKAP, s.r.o. v prevádzkarni Rozrábka hydinového mäsa, Polom 1202, 029 01 Námestovo bola odobratá úradná vzorka kuracích pŕs chladených nebalených z celkového množstva 1950 kg s dátumom spotreby 14.8.2012, ...

10.08.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu - Nariadenie Komisie (EÚ) č.16/2012
Európska komisia zverejnila 12.1.2012 v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.853/ 2004, pokiaž ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na žudskú spotrebu. Nariadenie sa uplatňuje od 1.júla 2012.

03.08.2012 | Vedžajšie živočíšne produkty

Informácia o zmenách súvisiacich s odhlasovaním zvierat z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR usmernilo Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., aby v termíne od 01.07.2012, zabezpečili odhlasovanie zvierat z Centrálnej evidencie hospodárskych zviera (ďalej len „CEHZ“) v súlade s požiadavkami právnych predpisov vo vzahu k nakladaniu s vedžajšími živočíšnymi produktmi a najmä v súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ....

27.07.2012 | Živé zvieratá

Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike
Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike k dátumu 25.7.2012 formát PDF(vežkos 95kB)

23.07.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2012. formát PDF(vežkos 483kB)

18.07.2012 | Profil verejného obstarávateža

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.apríla 2012 do 30.júna 2012 formát PDF(vežkos 102kB),

17.07.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Mrazený hydinový výrobok s nálezom salmonel
Pri úradnej kontrole potravín v obchodnej sieti bol zistený predaj mrazeného hydinového výrobku – Kuracie prsia šavnaté – mrazený hydinový prípravok, krajina pôvodu Požsko, číslo závodu PL 30224001 WE, dátum výroby 29.2.2012, minimálna trvanlivos 29.8.2013....

17.07.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Vzor oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
Vzor oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov formát RTF 

17.07.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Vzor oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebitežovi
Vzor oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebitežovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 formát RTF

17.07.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Požiadavky na vysledovatežnos potravín živočíšneho pôvodu podža nariadenia (EÚ) č. 931/2011
Európska komisia zverejnila 20. 9. 2011 v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovatežnos stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.178/ 2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu....

16.07.2012 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly vína - jún 2012
V mesiaci jún inšpektori vykonali celkovo 148 kontrol na všetkých stupňoch obchodu, z toho 120 kontrol v maloobchodných jednotkách , 23 kontrol vo výrobných podnikoch a 5 kontrol pri dovoze vín z tretích krajín....

16.07.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Jún 2012
V sledovanom období jún 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 224 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu....

10.07.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Zavádzajúce označenie instantných rezancových polievok VIFON - doplňujúca informácia
Slovenský distribútor na odstránenie nesprávneho označenie instantných polievok prijal nasledovné opatrenia...

04.07.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Zavádzajúce označenie instantných rezancových polievok VIFON
Inšpektori úradnej kontroly potravín nariadili dňa 27.6.2012 stiahnu z predaja instantné rezancové polievky VIFON z dôvodu zavádzajúceho označenia......

29.06.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2012. formát PDF(vežkos 489kB)

26.06.2012 | Vedžajšie živočíšne produkty

Vedžajšie živočíšne produkty a odvodené produkty
Aktualizované informácie o vedžajších živočíšnych produktoch a odvodených produktoch

25.06.2012 | Živé zvieratá

Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike
Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike k dátumu 25.6.2012 formát PDF(vežkos 87kB)

22.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Za bezpečnos potravín nezodpovedá orgán úradnej kontroly, ale primárne prevádzkovatež potravinárskeho podniku
Stála prítomnos veterinárnych inšpektorov v prevádzkarniach, kde sa vykonávajú veterinárne a iné úradné kontroly, nie je s výnimkou prehliadok pred zabitím a po zabití jatočných zvierat a hydiny na bitúnkoch fyzicky možná a nie je ani ustanovená žiadnym právnym aktom EÚ alebo vnútroštátnym zákonom...

20.06.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Od 1. júla 2012 prísnejšie pravidlá na údaje o mrazených potravinách živočíšneho pôvodu a na vysledovatežnos potravín živočíšneho pôvodu - upozornenie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov na uplatňovanie novej legislatívy
Od 1. Júla 2012 sa uplatňujú dve nové nariadenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú požiadaviek na hygienu a bezpečnos potravín živočíšneho pôvodu...

20.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Plesnivé vajcia z Požska stiahnuté z predaja
Na trh v Slovenskej republike boli dodané slepačie vajcia pôvodom z Požskej republiky. Úradnou kontrolou vykonanou veterinárnymi inšpektormi v obchodnej jednotke reazca TESCO bol zistený predaj slepačích vajec – Farmárske vajcia v spotrebitežských baleniach po 10 kusov, hmotnostná trieda L, trieda kvality A...

20.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Farmárska pečená sekaná stiahnutá z predaja
Na trh v Slovenskej republike bol z českej firmy Ravy CZ Liberec dodaný výrobok Farmárska pečená sekaná, šarža - 120603 s dátumom spotreby 3.7.2012. Analýzami v laboratóriách v ČR bola zistená prítomnos Listeria monocytogenes...

19.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Falšovaný kakaový prášok GRANDE z Požska stiahnutý z predaja
Na základe podania sažnosti spotrebiteža, vykonali inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Prešove v prevádzke Kaufland Prešov, odber vzorky výrobku Kakao GRANDE, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku 200g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 12/2012...

19.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Nevyhovujúca „kvasená kapusta“ z Požska
V máji 2012 inšpektori úradnej kontroly potravín v rámci pravidelnej kontroly odobrali v rôznych potravinových prevádzkach vzorky kvasenej kapusty. Vzorky boli podrobené laboratórnym analýzam, pri ktorých sa zistila prítomnos kyseliny mravčej (E 236) vo výrobkoch...

14.06.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Plesnivé maslo z Požska stiahnuté z predaja
Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade zistili v máji v predajni Kaufland Poprad na základe podania spotrebiteža maslo pochádzajúce z Požska s viditežnými plesňami na vnútornej strane obalu aj priamo na masle. Išlo o MASLO s troj-štvrtinovým množstvom tuku 100g od požského výrobcu PHU JAGR Ján Grabinsky 86-160, Warlu-bie s identifikačnou značkou PL 04141605 WE v oválnom ohraničení, dátumom spotreby 31.05 ...

14.06.2012 | Profil verejného obstarávateža

Zrušenie verejnej súaže – stavebné práce – podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Zrušenie verejnej súaže – stavebné práce – podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk.  format PDF(vežkos 31kB)  

12.06.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Máj 2012
V sledovanom období máj 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 317 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu....

11.06.2012 | Potraviny

Informácie pre vývozcov potravín do Saudskej Arábie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obdržala informáciu z Vežvyslanectva Slovenskej republiky v Káhire ohžadom novovzniknutých problémov pri kontrole dovozu potravín z krajín Európskej únie do Saudskej Arábie – novoprijaté, zložitejšie a komplikovanejšie postupy, ktoré zaviedla Saud Food and Drug Authority pri kontrole potravín. (napr. pri dodávke potravín z Vežkej Británie v prístave Damman vznikli nové problémy, kde namiesto odobratia niekožkých vzoriek, bola podrobená kontrole celá dodávka). V prípade vývozov potravín do Saudskej Arábie, doporučujeme preveri si situáciu za účelom zistenia bližších informácií o týchto skutočnostiach.

07.06.2012 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom - aktualizácia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 154kB)

29.05.2012 | Živé zvieratá

Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike
Aktuálny výskyt ohnísk moru včelieho plodu v Slovenskej republike k dátumu 28.5.2012 formát PDF(vežkos 120kB)

21.05.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2012. formát PDF(vežkos 499kB)

14.05.2012 | Stanoviská, informácie

Verejný odpočet za rok 2011
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za rok 2011 sa bude kona dňa 29.5.2012 o 11.30 na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, Bratislava (miestnos č. 506).

11.05.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2012
V sledovanom období apríl 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 230 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

07.05.2012 | Profil verejného obstarávateža

Výzva na predkladanie ponúk - verejná súaž - stavebné práce - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Zateplenie budovy školiaceho strediska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Dudinciach. format PDF(vežkos 202kB)  

03.05.2012 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Registrácia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu...

27.04.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Mrazené ryby z neschváleného závodu v Požsku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR dostala prostredníctvom systému rýchleho varovania informáciu o zisteniach požských kontrolných orgánov v súvislosti s nálezom mrazených rýb z neschváleného závodu v Požsku na trhu.....

25.04.2012 | Stanoviská, informácie

Výsledky z 1. ROČNÍKA SڍAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SYROVÝ VALIBUK 2012
Surové mlieko vyrábané na Slovensku je známe svojou vysokou hodnotou bielkovín, ktorá je potrebná na výrobu kvalitných syrov. Preto sa pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky rozhodli zorganizova 1. ROČNÍK SڍAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SYROVÝ VALIBUK 2012 na zviditežnenie slovenských syrov a ich výrobcov....

23.04.2012 | Stanoviská, informácie

Výsledky zo súaže vín VINUM SUPERBUM 2012
Štvrtý ročník súaže VINUM SUPERBUM sa zapísal do histórie zatiaž rekordným počtom vzoriek slovenských i zahraničných vín, v počte 730 od vyše 190-ich vystavovatežov. Vzorky boli hodnotené v 14-ich degustačných komisiách , s celkovým počtom 70-ich odborných degustátorov. Celkovo bolo udelených za slovenské vína 62 zlatých a 174 strieborných medailí . V zahraničných vínach s celkovým počtom 114 vzoriek vín bolo vyhodnotených 23 zlatých a 13 strieborných medailí.

16.04.2012 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
- Štátny radca, vedúci služobného úradu a riaditež ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
- Riaditež štátneho veterinárneho a potravinového ústavu

13.04.2012 | Profil verejného obstarávateža

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.januára 2012 do 31.marca 2012 formát PDF(vežkos 78kB),

13.04.2012 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2011
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2011 formát PDF(vežkos 6700kB)

13.04.2012 | Stanoviská, informácie

Informácia z rýchleho výstražného systému pre potraviny ohžadne distribúcie sušených vajec z Požska

04.04.2012 | Stanoviská, informácie

SYROVÝ VALIBUK 2012
Štátna veterinárna a potravinová správa SR si Vás dovožuje pozva na 1. ročník súažnej prehliadky slovenských syrov SYROVÝ VALIBUK 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre ... formát PDF(vežkos 88kB),

28.03.2012 | Stanoviská, informácie

ŠVPS SR informuje mestá a obce, ako postupova v prípade, ak si odchyt túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice objednajú u špecializovaného subjektu

16.03.2012 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie cielených úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc – kontroly vaječných hmôt
V sledovanom období od 9. marca 2012 do 13. marca 2012 bolo vykonaných 256 kontrol zameraných na kontrolu vaječných hmôt pochádzajúcich z Požska. ...

13.03.2012 | Stanoviská, informácie

VINUM SUPERBUM 2012
Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje 4. ročník súažnej prehliadky slovenských a zahraničných vín VINUM SUPERBUM 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre. ... formát PDF(vežkos 156kB), prihláška formát PDF(vežkos 679kB), štatút formát PDF(vežkos 2,13MB)

08.03.2012 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 154kB) (aktualizované 7.6.2012)

08.03.2012 | Živé zvieratá

Orthobunyavírus (Schmallenberg vírus) - aktuálny patogén u prežúvavcov v krajinách EÚ
V novembri 2011 identifikovali vedci z Inštitútu Friedricha Loefflera v Nemecku prítomnos vírusových sekvencií v sére hovädzieho dobytka postihnutého špecifickým febrilným syndrómom. Sekvencie vykazovali homológiu s L, M, a S génovými segmentmi vírusov čežade Bunyaviridae, rod Orthobunyavirus...

07.03.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Cielená kontrola priemyselnej soli z Požska
Štátna veterinárna a potravinová správa počas kontrol zameraných na používanie požskej priemyselnej soli vykonala k 7.3.2012 spolu 305 kontrol. ...

06.03.2012 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2012 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.03.2012 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Podmienky ustajnenia zvierat v chovoch ošípaných v Slovenskej republike od 1. januára 2013

06.03.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia k soli z Požska
Požskí podnikatelia posypovú sož nevhodnú pre žudský konzum prebažovali a deklarovali ako jedlú sož. Takto prebalenú sož predávali potravinárskym firmám za trojnásobne vyššiu cenu. Posypovú (technickú), nepotravinovú sož je zakázané používa v potravinárskom priemysle ...

02.03.2012 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Databázový analytik, programátor

20.02.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2012. formát PDF(vežkos 453kB)

10.02.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2011
V sledovanom období január 2012 vykonali autorizovaní inšpektori 241 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu....

07.02.2012 | Úradné metódy laboratórnej diagnostiky

Zoznam úradných metód
Zoznam metód chemických analýz  format PDF, metódy chemických analýz  formát ZIP (pozor súbor má cez 50MB), Zoznam mikrobiologických metód   format PDF, mikrobiologické metódy  formát ZIP (vežkos 2600kB)

02.02.2012 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
Riaditež štátneho veterinárneho a potravinového ústavu

31.1.2012 | Živé zvieratá

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat, pasy spoločenských zvierat
Usmernenie pre poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat a najčastejšie otázky a odpovede ohžadne identifikácie a registrácie spoločenských zvierat formát PDF(vežkos 387kB)

26.01.2012 | Stanoviská, informácie

Príručka na aplikáciu nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
Dňa 19. októbra 2011 nadobudli účinnos Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebitežovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.  formát PDF(vežkos 2300kB)

Žiados o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby podža nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. formát RTF(vežkos 225kB)

Oznámenie o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebitežovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle NARIADENIA VLÁDY č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011. formát RTF(vežkos 68kB)

26.01.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín vo Vianočnom období 2011
V období od 02.11.2011 do 31.12.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 457 úradných kontrol. format PDF(vežkos 890kB)

26.01.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac November 2011
V období od 01.11.2011 do 30.11.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 313 úradných kontrol. format PDF(vežkos 1000kB)

26.01.2012 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac Október 2011
V období od 01.10.2011 do 31.10.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 457 úradných kontrol. format PDF(vežkos 890kB)

26.01.2012 | Správy z kontroly

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2011
V sledovanom období december 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 343 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu...

17.01.2012 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2011. formát PDF(vežkos 526kB)

04.01.2012 | Informácie pre spotrebitežov

Informácia k označovaniu vajec
Každá prevádzkareň pre nosnice má pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky schvažovacie číslo, ktorým sa označuje celá produkcia vajec určená na žudský konzum, umiestnená na trh.

Staršie novinky